Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», що іменується надалі «Банк»
Скачать 246.2 Kb.
НазваниеПублічне акціонерне товариство «Дельта Банк», що іменується надалі «Банк»
страница1/2
Дата публикации09.03.2014
Размер246.2 Kb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Банк > Документы
  1   2
Договір на реалізацію зарплатного проекту № _________________м. ____________

«_____»_____________200__ р.


Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», що іменується надалі «Банк», в особі ____________________________________________________________________, який діє на підставі _________________________________________________________________________, з однієї сторони, і __________________________________________________________________, що іменується надалі «Клієнт», в особі _____________________________________________, який діє на підставі _________________________ , з другої сторони, які надалі разом іменуються «Сторони», а кожний окремо – «Сторона» уклали цей Договір про нижченаведене:
Терміни, що використовуються в цьому Договорі:

^ КР – картковий рахунок;

Відомість – спеціальний документ з даними про нараховані Клієнтом суми коштів, які підлягають зарахуванню на КР співробітників Клієнта. Відомість містить інформацію про суми заробітної плати, авансів на відрядження та інших виплат для зарахування на КР співробітників Клієнта. Відомість є єдиною підставою для розподілу та зарахування коштів на КР співробітників Клієнта;

^ Несвоєчасне зарахування коштів - зарахування Банком грошових коштів на КР співробітників Клієнта пізніше двох банківських днів після надання Відомості до Банку та надходження грошових коштів Клієнта згідно даних Відомості на відповідний рахунок в Банку;

^ Некоректне зарахування коштів - зарахування Банком грошових коштів на КР співробітників Клієнта в розмірі, який є меншим/більшим ніж той, що вказаний у Відомості або на користь іншого співробітника Клієнта;

^ Операційний час – частина операційного дня Банку, протягом якої приймаються Відомості від Клієнта. Тривалість операційного часу встановлюється Банком самостійно та зазначається у внутрішніх правилах Банку.

^ Тарифи Банку – чинні тарифи Банку, якими визначається вартість послуг Банку, що надаються Клієнту відповідно до цього Договору.

Електронний файл-реєстр – файл встановленого формату, що містить дані по зарахуванню коштів на КР співробітника Клієнта. Інформація щодо суми зарахування в розрізі кожного Співробітника, та загальна сума мають співпадати з Відомістю.

Інші терміни та визначення, які вживаються в цьому Договорі, застосовуються в значенні, визначеному законодавчими актами України.
1. Предмет Договору

1.1. Банк надає Клієнту послуги з розрахунково-касового обслуговування по зарахуванню заробітної плати та інших виплат співробітникам Клієнта, передбачених чинним законодавством України, в безготівковому порядку на КР на умовах, визначених у цьому Договорі.

1.2. Банк відкриває співробітникам Клієнта КР фізичних осіб, виготовляє та надає платіжні картки співробітникам Клієнта.
2. Права Банку

2.1. Вимагати від Клієнта належного виконання своїх зобов’язань згідно умов цього Договору.

2.2. Отримувати від Клієнта комісійну винагороду за надані послуги за цим Договором у відповідності до п. 5.2.3. Договору.

2.3. Відкривати додаткові програми надання банківських послуг до КР співробітників Клієнта (кредитні лінії, овердрафти та інше), за умови подання до Банку співробітником Клієнта відповідної заяви. Умови та правила, що виникають між Банком і співробітником Клієнта – держателем платіжної картки регулюються договором з фізичною особою – власником карткового рахунку та додатковими угодами до нього.

2.4. Ініціювати зміну розміру комісії за зарахування коштів на КР, передбаченої п.5.2.3 цього Договору.

2.4.1. У разі зміни розміру комісії за зарахування коштів на КР в сторону зменшення від розміру, зазначеного в п. 5.2.3. цього Договору, її новий розмір вважається погодженим Клієнтом в безспірному порядку.

2.4.2. У разі зміни розміру комісії за зарахування коштів на КР в сторону збільшення від розміру, зазначеного в п. 5.2.3. цього Договору, Банк зобов’язаний повідомити про це Клієнта не пізніше ніж за 1 (один) календарний місяць до дати впровадження нового розміру комісії засобами поштового зв’язку. Таке повідомлення вважається відісланим в день його відправлення на адресу Клієнта, що зазначена в цьому Договорі. До направлення повідомлення на адресу Клієнта поштою прирівнюється також і його вручення Клієнту чи його представнику під розписку.

2.4.3. У разі неотримання Банком від Клієнта будь-якої письмової заяви/відповіді на пропозицію щодо зміни розміру комісії за цим Договором до передбачуваної дати впровадження нового розміру комісії за зарахування коштів на КР, запропоновані Банком в такий спосіб зміни до цього Договору вважаються внесеними Банком за згодою Клієнта на відповідну дату такого впровадження, а Клієнт вважається таким, що надав свою згоду на таку зміну умов цього Договору. У разі отримання Банком від Клієнта зазначеної в цьому пункті Договору письмової заяви/відповіді, Договір вважається таким, що втратив чинність з моменту настання строку впровадження нового розміру комісії за зарахування коштів на КР.
^ 3. Обов’язки Банку

3.1. Відкрити КР фізичних осіб, випустити та надати платіжні картки співробітникам Клієнта згідно чинного законодавства в строк до 10 (десяти) банківських днів після надання Клієнтом інформації про співробітників згідно п. 5.1. цього Договору.

3.2. Приймати Відомості, сформовані у відповідності до Додатку 3 до цього Договору, від Клієнта протягом операційного часу.

3.3. Зараховувати кошти на КР співробітників Клієнта згідно даних, вказаних Клієнтом у файлі-реєстрі, що сформований у відповідності до Додатку 5 до цього Договору, протягом двох банківських днів після надання файла-реєстра до Банку та надходження грошових коштів Клієнта згідно даних файла-реєстра на відповідний рахунок в Банку.

3.4. Перевірити відповідність загальної суми Відомості, отриманої від Клієнта на паперовому носії (п. 5.2.6.1. Договору) сумі, вказаній у Файлі-реєстрі, отриманої від Клієнта у електронному вигляді (п. 5.2.6.2. Договору) для подальшого зарахування коштів на КР співробітників Клієнта.

3.4.1. У випадку позитивного результату перевірки, Банком проводиться зарахування коштів, перерахованих Клієнтом до Банку згідно даних Відомості, на КР співробітників Клієнта.

3.4.2. В разі наявності помилок при перевірці інформації, Банк повідомляє Клієнта (за допомогою електронної пошти) про неможливість зарахування коштів на КР співробітників Клієнта, із зазначенням причин Зазначене повідомлення, здійсненне протягом двох банківських днів з моменту отримання Банком Відомості від Клієнта являється тією обставиною, що знімає з Банку відповідальність за несвоєчасне зарахування коштів на КР співробітникам Клієнта.

3.4.3. Банк не несе відповідальності за правильність даних, зазначених у Файлі-реєстрі, отриманому від Клієнта у електронному вигляді у відповідності до п. 5.2.6.2. цього Договору.

3.5. Банк зобов’язаний надати Клієнту електронний сертифікат для шифрування Клієнтом при надсиланні файлу-реєстру для виплати заробітної плати засобами електронної пошти з використанням криптографії.

^ 4. Права Клієнта

4.1. Вимагати від Банку виконання своїх зобов’язань згідно умов цього Договору.

4.2. Звертатися за консультаціями до Банку щодо правильного зарахування коштів на КР співробітників Клієнта згідно умов цього Договору, в т.ч. роботи з програмним забезпеченням, що пов’язана з формуванням та передачею до Банку установленою даним Договором інформації.

4.3. Надати Банку заяви для поновлення строку дії карток співробітників Клієнта з переліком номерів карток співробітників за один місяць до закінчення строку дії таких карток.
^ 5. Обов’язки Клієнта

5.1. Для відкриття КР і випуску платіжних карток надати в Банк дані про співробітників Клієнта протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання цього Договору (особою, яка уповноважена Клієнтом надавати до Банку ці дані):

  • файл з особовими даними співробітників Клієнта;

  • лист від Клієнта з переліком співробітників відповідно до Додатку 4 до цього Договору , яким необхідно відкрити КР.

5.2. Для зарахування коштів на КР співробітників Клієнта:

5.2.1. Перераховувати загальні суми платежів, утриманих з заробітної плати співробітників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів/страхових внесків до державних цільових фондів з рахунку. відкритого в Банку, або надати документи про сплату до бюджету і зборів/страхових внесків до державних цільових фондів, одночасно з зарахуванням коштів, передбачених п. 5.2.2. цього Договору.

5.2.2. Перераховувати загальні суми заробітної плати, авансів на відрядження та інших коштів, які підлягають виплаті співробітникам Клієнта з поточного рахунку Клієнта на рахунок в Банку:

рах. №2909______________ (МФО _________, ЄДРПОУ __________, з призначенням платежу:^ Вид зарахуванн (Заробітна плата, аванси на відрядження, інші платежі) для зарахування на карткові рахунки співробітників _____________ згідно відомості №_____ від «__»_______ р. (файл ZZZZZZZ.NNN).

Перерахування вказаних в цьому пункті Договору коштів здійснюється Клієнтом не пізніше банківського дня, наступного за тим, в якому Клієнтом була надана до Банку відповідна Відомість.

5.2.3. Перераховувати Банку комісію за зарахування коштів на КР в розмірі 0,5% (нуль цілих п’ять десятих) відсотка/-ів від загальної щомісячної суми заробітної плати, авансів на відрядження та інших виплат співробітникам Клієнта на рахунок в Банку:

рах. №________________, (МФО _________, ЄДРПОУ _________, з призначенням платежу: Комісія ____% за зарахування коштів (вид зарахування) на карткові рахунки співробітників ______________ згідно відомості №_____ від «__»_______ р.).

Перерахування вказаних в цьому пункті Договору коштів здійснюється Клієнтом у строки, визначені у п. 5.2.2. Договору.

5.2.4. Отримати в Банку засоби криптографічного захисту (електронний сертифікат для шифрування) для захищеного відправлення Файлу-реєстру, як це визначено в п. 5.2.6.2., протягом 10 (десяти) робочих днів після підписання цього Договору.

5.2.5. Формування Клієнтом Відомості

5.2.5.1. Клієнт роздруковує дані Відомості на паперовому носії та завіряє кожну її сторінку підписами уповноважених осіб Клієнта та відбитком печатки, згідно Додатку 1.

5.2.5.2. У Відомості надається інформація виключно по КР діючих співробітників Клієнта (тобто тих, які станом на день формування Відомості знаходяться в трудових відносинах з Клієнтом та не надали заяви з відмовою від подальшого зарахування коштів на КР), які обслуговуються в рамках цього Договору.

5.2.6. Передати Відомість та Файл-реєстр до Банку протягом операційного часу банківського дня, що передує дню зарахування коштів на КР співробітників Клієнта. Час та дата отримання Банком відомості фіксується в Акті (відповідає формі встановленій Додатком 6 до цього Договору), що підписується уповноваженими особами Клієнта та Банка. При поданні Відомості та Файлу-реєстру пізніше операційного часу, днем її подання вважається наступний банківський день.

Клієнт зобов’язаний передавати Відомість та файл-реєстр до Банку:

5.2.6.1. Кур’єром (фізичною особою, яка уповноважена Клієнтом надавати до Банку Відомість на паперовому носії);

5.2.6.2. За допомогою електронної пошти надсилається файл-реєстр з використанням засобів криптографії.

5.2.7. Не пізніше 1 (одного) робочого дня, з моменту отримання повідомлення згідно з п. 3.4.2. цього Договору або виявлення помилок самостійно направити до Банку Файл-реєстр та Відомість, що містять виправлену інформацію.

5.3. Інформувати Банк про співробітників Клієнта, які звільняються або про відмову співробітників від подальшого зарахування коштів на КР, за два тижні до фактичної дати звільнення або відмови співробітника від подальшого зарахування коштів на КР. У разі, якщо співробітник звільняється у строк, менший за чотирнадцять календарних днів, Клієнт інформує Банк про такого співробітника у день прийняття рішення про припинення трудових відносин. Інформація про звільнення або про відмову співробітника від подальшого зарахування коштів на КР повинна бути надіслана в Банк у електронній формі із зазначенням П.І.Б. співробітника Клієнта, ідентифікаційного кода співробітника Клієнта та його номера КР. Зазначена інформація завіряється підписом уповноваженої особи Клієнта і скріплюється печаткою Клієнта та передається Банку кур’єром.

5.4. Інформувати Банк про зміну даних Клієнта та його уповноважених осіб.

5.4.1. Клієнт зобов’язаний в 5 (п’ятиденний) термін надати в Банк відповідні документи про реорганізацію, зміни найменування або проведення перереєстрації, зміни інших реквізитів Клієнта та внести відповідні зміни до цього Договору.

5.4.2. У випадку зміни уповноваженої особи Клієнта (Додаток 1), Клієнт подає до Банку офіційний лист про введення змін щодо уповноважених осіб, надає нові дані із зразками підпису уповноважених осіб Клієнта та відбитку печатки Клієнта. При цьому уповноважений співробітник Клієнта зобов’язаний пред’явити паспорт і документи, що підтверджують його повноваження.

5.5. Заповнити та надати Відомості про уповноважених осіб Клієнта – Додаток 1 до цього Договору (якщо у Клієнта відкрито поточний рахунок не в АТ «Дельта Банк», він додатково надає до цього Додатку Картку зі зразками підписів та відбитком печатки) та Лист про уповноважених осіб Клієнта (кур’єрів), які мають право надавати до Банку Відомості Клієнта – Додаток 2 до цього Договору.

5.6. Клієнт зобов’язаний забезпечити умови зберігання для електронного сертифікату для шифрування, що дозволять запобігти використання даного сертифікату особами, які не мають відповідних повноважень. В разі, якщо причиною використання електронного сертифікату сторонніми особами, стала недбалість Клієнта, відповідальність за наслідки таких подій несе Клієнт.
^ 6. Відповідальність Сторін

6.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором і Додатків до нього Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

6.2. За несвоєчасне зарахування грошових коштів на КР співробітників Клієнта Банк виплачує Клієнту пеню у розмірі 0.01% від несвоєчасно зарахованої суми за кожний день затримки несвоєчасно зарахованих коштів, але не більше облікової ставки Національного банку України, що діяла в період такого порушення.

6.3. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом у випадку, якщо електронні повідомлення, відправлені Банком електронною поштою Клієнту, не були отримані Клієнтом за не залежних від Банку причин.

6.4. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за збитки, завдані співробітникам Клієнта, за несвоєчасне або некоректне зарахування коштів, згідно даних Відомості (п. 5.2.4.) внаслідок недостовірності, невідповідності даних або помилки в інформації, що вказана у Відомості Клієнта та/або невідповідності (нетотожності) даних Відомості в електронному вигляді роздрукованим даним Відомості на паперовому носії.

6.5. Клієнт несе відповідальність за зміст електронного повідомлення - Файлу-реєстру, надісланого на відповідну електронну адресу Банку, та зміст даних Відомості.

6.6. У випадку невиконання Клієнтом положень п. 5.2. цього Договору Клієнт уповноважує Банк не виконувати умови п. 3.3. Договору до моменту повного виконання Клієнтом положень п. 5.2. цього Договору.

6.7. Клієнт несе відповідальність по всіх питаннях, пов’язаних із оподаткуванням сум заробітної плати та інших виплат співробітникам Клієнта відповідно до чинного законодавства України (Клієнт відповідає за всю повноту перерахування платежів, утриманих із заробітної плати співробітників і нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету та зборів/страхових внесків до державних цільових фондів).

6.8. У разі порушення Клієнтом строків виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, що передбачені п.п. 5.2.1-5.2.5. Договору, Банк не несе відповідальності за своєчасність перерахування коштів на КР співробітників Клієнта.
^ 7. Форс-мажорні обставини

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання положень цього Договору, якщо це невиконання відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили, які Сторона не могла ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До таких обставин відносяться стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські безпорядки, дії з боку державних органів, що забороняють або обмежують здійснення Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, тощо (далі – форс-мажор), але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з часу оголошення не виконуючою стороною форс-мажору і закінчується (чи закінчився б), якщо не виконуюча сторона вжила б заходів, яких вона й справді могла б вжити, для виходу із форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов’язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Термін виконання зобов’язань відкладається на весь період дії форс-мажорних обставин та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну протягом одного банківського дня з моменту їх настання, підтвердивши таку інформацію висновком Торгово-промислової палати України.
^ 8. Термін дії, порядок внесення змін і розірвання цього Договору

8.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та вважається дійсним до тих пір, поки одна із Сторін не попередить письмово іншу Сторону про припинення його дії за один місяць, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань по цьому Договору. Датою підписання є дата, вказана на першій сторінці цього Договору.

8.2. Банк може припинити дію цього Договору та закрити рахунок для розрахунків, пов’язаних із зарахуванням коштів на КР співробітників Клієнта (п. 5.2.2.), якщо Клієнт протягом одного року не буде здійснювати операції, пов’язані із зарахуванням коштів на КР співробітників Клієнта.

8.3. Цей Договір може бути у будь-який час змінений або доповнений за погодженням Сторін. Зміни та/або доповнення до цього Договору оформлюються у письмовому вигляді у формі додаткових угод, підписуються обома Сторонами і є його невід’ємними частинами.

^ 9. Порядок вирішення суперечок

9.1. Усі суперечки і розбіжності, що можуть виникнути при виконанні цього Договору будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. У разі неможливості вирішення спірних питань шляхом переговорів, всі спори, розбіжності та вимоги, які виникають при виконанні цього Договору чи у зв’язку з ним або випливають з нього (включаючи, але не обмежуючись – визнання цього Договору недійсним або дійсним, укладеним або неукладеним) вирішуються Постійно діючим Третейським судом при Асоціації українських банків у наступному порядку. Справа розглядається одноособово Кисельовим Максимом Євгеновичем – третейським суддею Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків, що знаходиться за адресою: 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 15. У випадку неможливості розгляду спору вказаним третейським суддею спір розглядається третейським суддею Ярошовцем Василем Миколайовичем або Твердохлібом Олегом Станіславовичем у порядку черговості, вказаному у цьому пункті Договору. У разі, якщо спір не може бути розглянутий визначеними у даному пункті суддями, суддя призначається Головою Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків відповідно до чинного Регламенту Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків.

10. Конфіденційність

10.1. Надана Сторонами одна одній інформація, пов’язана з предметом та умовами цього Договору, вважається конфіденційною і не може бути розголошена без письмової згоди іншої Сторони, окрім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

10.2. Банківська таємниця розкривається Банком виключно у випадках, зазначених в ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

^ 11. Заключні положення

11.1. Всі Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.

11.2. Всі угоди, переговори і листування між Сторонами, що стосуються предмета цього Договору, що мали місце до його підписання, втрачають силу з дня підписання цього Договору.

11.3. Цей Договір і Додатки до нього складені в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

^ 12. До цього Договору додаються

12.1. Перелік уповноважених осіб Клієнта, що мають право підпису Відомості (Додаток 1 до цього Договору).

12.2. Шаблон листа про уповноважених фізичних осіб Клієнта (кур’єрів), які мають право надавати до Банку Відомості (Додаток 2 до цього Договору).

12.3. Шаблон Зарплатної Відомості підприємства (Додаток 3 до цього Договору).

12.4. Шаблон Переліку співробітників Клієнта (Додаток 4 до цього Договору).

12.5. Порядок роботи з засобами криптографічного захисту інформації та відомість про особу, уповноважену на накладання ЕЦП від імені Клієнта (Додаток 5 до цього Договору).

12.6. Шаблон Акту прийому-передачі Відомості (Додаток 6 до цього Договору).


^ 13. Реквізити та підписи сторін


БАНК
АТ «Дельта Банк»
м.Київ, вул.Щорса буд. 36-Б

^ ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236

рахунок 32002140001, в Головному управлінні Національного банку України по м. Києву та Київській обл., МФО  321024

_________________________

М.П.

КЛІЄНТ

_________________________

М.П.


Додаток №1

до Договору на реалізацію зарплатного проекту №___ від «__» ________ 200_ р.

^ Перелік уповноважених осіб Клієнта, що мають право підпису Відомості


№№

ПІБ

Зразок підпису

Відбиток печатки

1.
2.
3.


БАНК


_________________________

М.П.

КЛІЄНТ


________________________

М.П.

Додаток №2

до Договору на реалізацію зарплатного проекту №___ від «__» ________ 200_ р.

Заступнику Голови Ради Директорів

АТ «Дельта Банк»

_______________________________

ПІБ

_______________________________

посада

_______________________________

Юридична назва Клієнта

_______________________________

ПІБ


Прошу Вас прийняти до уваги, що починаючи з «__»_______ 200_ року перелік осіб, які мають право надавати до Банку Відомості для виплати заробітної плати, матиме наступний вигляд:


№№

ПІБ

Серія та номер паспорту

Зразок підпису

1.


2.


3.Прошу надати сертифікат для криптографічного захисту інформації для адреси електронної пошти _______________________.


«__» _________ 200_ р. ____________________

(підпис)БАНК


_________________________

М.П.

КЛІЄНТ


________________________

М.П.Додаток №3

до Договору на реалізацію зарплатного проекту №___ від «__» ________ 200_ р.


^ Банк:

АТ «Дельта Банк»

Клієнт:

Назва:

Адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса,36-Б

Кореспондентський рахунок 32002140001 в Головному управлінні Національного банку України по м. Києву та Київській області,

МФО 321024,

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020

Власний МФО 380236


Адреса: __________________________________

р/р _______________ в _______________,

МФО ________,

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ________


Зарплатна відомість підприємства за ________ 200_ р.

м. Київ «__» _____ 200_ року

№ по порядку співробітника

ПІБ співробітника

Ідентифікаційний код

№ карткового рахунку співробітника(2625*)

Сума нарахованої заробітної плати після здійснення всіх відрахувань (гривень, копійок)Всього сума нарахованої заробітної плати:

^ Від Банку

Від Клієнта

_______________________________

Посада

______________/_______________/______________/_______________/


БАНК


_________________________

М.П.

КЛІЄНТ


________________________

М.П.


Додаток №4

до Договору на реалізацію зарплатного проекту №___ від «__» ________ 200_ р.


^ Банк:

АТ «Дельта Банк»

Клієнт:

Назва:

Адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса,36-Б

Кореспондентський рахунок 32002140001 в Головному управлінні Національного банку України по м. Києву та Київській області,

МФО 321024,

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020

Власний МФО 380236


Адреса: __________________________________

р/р _______________ в _______________,

МФО ________,

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ________


^ Перелік

співробітників Клієнта
м. Київ «__» _____ 200_ року


№ п/п

Прізвище

Ім’я

По-батькові

Ідентифікаційний код


^ Від Банку

Від Клієнта

_______________________________

Посада
______________/_______________/______________/_______________/БАНК


_________________________

М.П.

КЛІЄНТ


________________________

М.П.Додаток №5

до Договору на реалізацію зарплатного проекту №___ від «__» ________ 200_ р.


  1   2

Похожие:

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», що іменується надалі «Банк» iconПублічне акціонерне товариство «Дельта Банк»

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», що іменується надалі «Банк» iconПравила участі у акційних програмах по залученню на обслуговування...
Правила участі у акційних програмах по залученню на обслуговування в ат «Дельта Банк» Клієнтів
Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», що іменується надалі «Банк» iconПравила участі у акційних програмах по залученню на обслуговування...
Правила участі у акційних програмах по залученню на обслуговування в ат «Дельта Банк» Клієнтів
Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», що іменується надалі «Банк» iconПублічне акціонерне товариство
Офіційні умови проведення соціально-рекламної акції «Подяка за талант» для вчителів
Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», що іменується надалі «Банк» iconHistorical background to britain
Большая пятерка крупнейшие коммерческие банки: Барклиз банк, Мвдленд банк, Ллойдз банк, Вестминстер банк и Нэшнл провиншл банк; в...
Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», що іменується надалі «Банк» iconКоммерческий Банк «Кремлевский»
Российской Федерации и в иностранной валюте, заключаемых «Банк Кремлевский» ООО (далее по тесту – «Банк») с физическими лицами, обслуживаемых...
Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», що іменується надалі «Банк» iconСписок лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
Наименование банка: Коммерческий Банк «Кремлевский» (Общество с ограниченной ответственностью), «Банк Кремлевский» ООО
Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», що іменується надалі «Банк» iconКоммерческий банк «Траст Капитал Банк» закрытое акционерное общество
Банк после предоставления Респондентом всех необходимых документов для открытия корреспондентского счета/субсчета кредитной организации...
Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», що іменується надалі «Банк» iconКоммерческий Банк “Кремлевский” (Общество с ограниченной ответственностью)...
Банковского счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной...
Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», що іменується надалі «Банк» iconИндивидуальный банковский сейф (ячейку) №
Коммерческий банк «Траст Капитал Банк» закрытое акционерное общество, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице начальника Управления...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница