Наказ
НазваниеНаказ
страница1/4
Дата публикации18.09.2014
Размер0.65 Mb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Спорт > Документы
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
14.09. 2011 № 1059

м. Київ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

10.10.2011 за № 1169/19907

Деякі питання присудження

наукових ступенів

і присвоєння вчених звань
Відповідно до підпунктів 26 і 28 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 410, пункту 2 Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 № 1149, та пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

Положення про спеціалізовану вчену раду.
2. Установити, що спеціалізовані вчені ради, утворені Вищою атестаційною комісію України, діють до закінчення строку своїх повноважень.
2
3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Вищої атестаційної комісії України згідно з переліком, що додається.
4. Директору департаменту атестації кадрів (В. Д. Бондаренку) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Є. М. Суліму.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр Д. В. Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України
14.09.2011 № 1059


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

10.10.2011 за № 1169/19907
Положення

про атестаційну колегію

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
1. Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі – атестаційна колегія) є дорадчим органом МОНмолодьспорту, що утворюється з метою виконання повноважень щодо підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, покладених на МОНмолодьспорт.
2. Атестаційна колегія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, МОНмолодьспорту, а також цим Положенням.
3. Основним завданням атестаційної колегії є участь у:

забезпеченні функціонування системи підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

прийнятті рішень щодо діяльності аспірантури, ад'юнктури, докторантури у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації, закладах післядипломної освіти III – IV рівня акредитації, наукових установах (за винятком наукових установ Національної академії наук України);

формуванні мережі спеціалізованих вчених рад;

затвердженні рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук і кандидата наук;

присвоєнні вчених звань старшого наукового співробітника, доцента і професора науковим і науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти III – IV рівня акредитації та наукових установ.

2
4. Атестаційна колегія відповідно до покладених на неї завдань бере участь у:

1) прийнятті рішень щодо:

відкриття, перереєстрації та закриття аспірантури, ад’юнктури та докторантури у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації, науково-дослідних (науково-технічних) установах, крім установ, підпорядкованих Національній академії наук України;

утворення спеціалізованих вчених рад у вищих навчальних закладах III– IV рівня акредитації, наукових установах, у тому числі для проведення разових захистів, а також щодо зміни профілю спеціалізованої вченої ради та змін у її складі;

проведення додаткової експертизи атестаційних справ здобувачів вчених звань шляхом надсилання атестаційної справи до науково-методичної комісії, положення про яку затверджено МОНмолодьспортом;

розгляду дисертацій, які розглянуті експертною радою з порушенням встановленої процедури або щодо яких до МОНмолодьспорту надійшла додаткова інформація, яка не була врахована експертною радою, шляхом повернення до експертної ради для повторного розгляду або надсилання на додатковий розгляд до однієї зі спеціалізованих вчених рад або провідним ученим, фахівцям з відповідного наукового напряму;

присвоєння вчених звань старшого наукового співробітника, доцента і професора науковим і науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації або закладів післядипломної освіти III – IV рівня акредитації та наукових установ на підставі розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань;

утворення апеляційних комісій щодо присудження наукових ступенів чи присвоєння вчених звань або їх позбавлення;
2) затвердженні рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів, у тому числі щодо переатестації вчених, яким присуджено наукові ступені в інших державах, та нострифікації дипломів про наукові ступені, виданих в інших державах, або скасувує такі рішення;
3) проведенні переатестації вчених, яким присвоєно вчені звання в інших державах, і нострифікації атестатів про присвоєння вчених звань, виданих в інших державах;
4) позбавленні наукових ступенів і вчених звань в установленому МОНмолодьспортом порядку;
5) розгляді питань щодо затвердження:

типових програм кандидатських іспитів;

переліку наукових спеціальностей;

паспортів наукових спеціальностей;

3
переліку наукових фахових видань України (друкованих та електронних) та механізму визнання фаховими наукових праць, опублікованих у наукових виданнях інших держав.
5. Атестаційна колегія має право:

одержувати в установленому порядку від вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти III – IV рівня акредитації, наукових установ інформацію, документи, матеріали і статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

заслуховувати на своїх засіданнях керівників вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти III – IV рівня акредитації, наукових установ, спеціалізованих вчених рад, а також здобувачів наукових ступенів і вчених звань.

6. Атестаційна колегія утворюється у складі Голови атестаційної колегії, його заступника, двох учених секретарів та членів колегії.

Головою атестаційної колегії є Міністр освіти і науки, молоді та спорту України.

Заступника Голови атестаційної колегії призначає Голова атестаційної колегії з числа членів колегії.

Ученими секретарями атестаційної колегії є керівники відповідних структурних підрозділів МОНмолодьспорту.

Членами атестаційної колегії є керівники та провідні вчені вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації або закладів післядипломної освіти III – IV рівня акредитації, наукових установ та представники національних академій наук.

Персональний склад атестаційної колегії затверджується наказом МОНмолодьспорту України.
7. Формою роботи атестаційної колегії є засідання, які проводяться за рішенням Голови атестаційної колегії.
8. Засідання атестаційної колегії проводить її Голова, а за його відсутності – заступник Голови.

Засідання атестаційної колегії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

9. Рішення атестаційної колегії приймається відкритим голосуванням або таємно – на вимогу третини членів атестаційної колегії і вважається прийнятим, якщо за нього проголосували дві третини присутніх на засіданні членів атестаційної колегії.

Рішення атестаційної колегії оформляється протоколом, що підписується головуючим на засіданні та ученими секретарями. У випадку рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

4

10. Рішення атестаційної колегії затверджується наказом МОНмолодьспорту України.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

14.09.2011 № 1059Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

10.10.2011 за № 1170/19908

Положення

про спеціалізовану вчену раду
І. Загальні положення

1.1. Спеціалізована вчена рада (далі - рада) утворюється МОНмолодьспортом у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації та наукових установах (далі - вищі навчальні заклади, наукові установи), що проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження, мають достатній рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, за клопотанням центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади та наукові установи, національних академій наук, а також вищих навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління МОНмолодьспорту.

МОНмолодьспорт приймає до розгляду клопотання про утворення спеціалізованих вчених рад з наданням права присудження наукових ступенів лише в одній галузі науки, крім випадків, коли у клопотанні зазначені наукові спеціальності, за якими передбачено присудження наукових ступенів у кількох галузях науки.
1.2. У клопотанні про утворення ради зазначаються:

а) статус ради: рада для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук (далі – докторська рада) чи кандидата наук (далі – кандидатська рада);

2

б) профіль ради (перелік спеціальностей і галузі науки, з якої рада має право проводити захист дисертацій);

в) потреба у створенні та доцільність функціонування ради в даному вищому навчальному закладі, науковій установі;

г) наявність докторантури при утворенні докторської ради або аспірантури при утворенні кандидатської ради;

ґ) наявність належних умов для роботи ради.

До клопотання додаються відомості про членів ради за формою, наведеною в додатку 1 до Положення.

Створюючи раду, МОНмолодьспорт установлює її статус, профіль, строк дії та затверджує її персональний склад.
1.3. Докторські ради можуть приймати до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

1.4. Зміну профілю ради та призначення голови ради здійснює МОНмолодьспорт у порядку, передбаченому абзацом першим пункту 1 розділу І цього Положення. Зміну складу ради МОНмолодьспорт проводить за клопотанням керівника вищого навчального закладу чи наукової установи, в якій утворено раду.

У цьому випадку до клопотання додаються відомості про нових членів ради за формою, наведеною в додатку 1 до Положення.
1.5. Зі спеціальності, яка не входить до профілю ради, за відсутності в Україні ради з правом захисту за цією спеціальністю проводиться разовий захист дисертації за рішенням МОНмолодьспорту.

Голова ради разом з клопотанням про утворення спеціалізованої вченої ради для проведення разового захисту надсилає до МОНмолодьспорту пропозиції щодо додаткового введення до складу ради докторів наук – фахівців за спеціальністю дисертації та відомості про них за формою, наведеною в додатку 1 до Положення.

Для проведення разового захисту докторської (кандидатської) дисертації до складу ради додатково вводяться з правом голосу доктори наук з таким розрахунком, щоб загальна кількість присутніх на разовому захисті докторів наук з даної спеціальності була не меншою чотирьох осіб. Присутність докторів наук на засіданні ради обов’язкова.

У клопотанні про утворення спеціалізованої вченої ради для проведення разового захисту повинна бути обґрунтована доцільність розгляду дисертації саме в цій раді. До звернення додається один примірник автореферату, підготовлений за допомогою комп’ютерної техніки.

Якщо докторська дисертація виконана за двома спеціальностями, то дисертація за кожною спеціальністю повинна містити проведені автором дослідження, у яких отримано нові науково обґрунтовані результати в певній галузі науки, які в сукупності розв’язують важливу наукову або науково-прикладну проблеми і які раніше не захищалися. Зазначені спеціальності повинні належати одній галузі науки.
3
1.6. Кандидатська дисертація по­дається до захисту лише за однією спеціальністю.
1.7. Рада має право звертатися до вищого навчального закладу чи наукової установи, в якій виконувалась робота, для отримання додаткових матеріалів, необхідних для повного, всебічного й об’єктивного розгляду дисертації та прийняття обґрунтованого рішення.
1.8. Робота ради має відкритий характер. Про її засідання інформується наукова громадськість. Обмеження щодо присутності на захисті дисертації будь-яких осіб не допускаються.

Здобувач має право ознайомитися з усіма матеріалами ради щодо захисту його дисертації, а також одержати кваліфіковану допомогу від голови ради, його заступника, вченого секретаря ради з усіх питань, пов’язаних із захистом дисертації.
1.9. У разі порушення радою вимог нормативно-правових актів з питань присудження наукового ступеня доктора чи кандидата наук МОНмолодьспорт скасовує прийняте радою рішення і може вжити до неї заходи в межах своєї компетенції, у тому числі до зупинення діяльності цієї ради.
ІІ. Вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради
2.1. Персональний склад ради формується з працівників наукових установ, вищих навчальних закладів, що проводять наукові дослідження. Членами ради можуть бути вчені, які активно проводять наукову роботу у відповідній галузі науки, а також іноземні фахівці з відповідної спеціальності у разі недостатньої кількості в Україні фахівців з цієї спеціальності та на підставі міжнародних угод і домовленостей.

Член ради повинен мати науковий ступінь з однієї із спеціальностей, за якими раді надано право присудження наукових ступенів. Введення до складу ради фахівців з інших спеціальностей має бути обґрунтованим.

Член ради, у якого спеціальність у дипломі про науковий ступінь відповідає одній із спеціальностей за профілем ради, за рішенням МОНмолодьспорту може представляти в цій раді другу спеціальність за умови наявності в них опублікованих за останні п'ять років наукових статей, монографій з цієї спеціальності.

У разі відсутності в країні докторів наук з відповідної спеціаль­ності МОНмолодьспорт приймає рішення про утворення ради шляхом залучення фахівців, які мають наукові статті, монографії з даної спеціальності.
2.2. Рада формується таким чи­ном, щоб в її складі кількість штатних працівників наукової установи, вищого навчального закладу, в якому вона утворюється, становила дві третини від загальної кількості фахівців (з

4
округленням до цілого числа в бік збільшення) з кожної спеціальності, за якою рада приймає дисертації до захисту.

Серед докторів наук, які входять до складу кандидатської ради, дві третини мають бути штатними працівниками наукової установи, вищого навчального закладу, в якому утворюється рада.

У разі відсутності в країні наукової установи, вищого навчального закладу з достатньою кількістю штатних працівників - докторів наук з окремих спеціаль­ностей МОНмолодьспорт приймає рішення про утворення ради шляхом залучення фахівців, які не є штатними фахівцями наукової установи, вищого навчального закладу.
2.3. Членами докторських рад можуть бути тільки доктори наук. Ученим секретарем ради може бути кандидат наук.
2.4. Членами кандидатських рад можуть бути доктори та кандидати наук, при цьому кількість докторів наук повинна бути не менше ніж половина складу ради.
2.5. Склад докторської ради становить не менше шести докторів наук із кожної спеціальності за профілем ради, з них дві третини – доктори наук із даної спеціальності, які активно поводять наукову роботу і мають публікації у відповідній галузі науки, решта - фахівці, які мають наукові статті, монографії з даної спеціальності, опубліковані за останні п'ять років.
2.6. Склад кандидатської ради становить не менше п'яти фахівців з кожної спеціальності за профілем ради, серед них - не менше чотирьох докторів наук, з них дві третини – доктори наук з даної спеціальності, які активно проводять наукову роботу і мають публікації у відповідній галузі науки, решта – фахівці, які мають наукові статті, монографії з даної спеціальності, опубліковані за останні п'ять років.
2.7. Для введення фахівця до складу ради потрібна його письмова згода. Фахівець може входити до складу не більш як двох рад.
2.8. Рада формується у складі 15 – 25 осіб з рівномірним представництвом фахівців з кожної спеціальності.
2.9. Головою ради та заступником голови ради призначаються провідні вчені, доктори наук (із спеціаль­ностей, за якими раді надано право присудження наукових ступенів), які є штатними працівниками наукової установи, вищого навчального закладу, в якому утворена рада.

Ученим секретарем ради призначається доктор або кандидат наук - фахівець за профілем ради, який є штатним працівником наукової установи, вищого навчального закладу, в якому утворена рада.

5
2.10. Члени ради, які пропустили протягом року більше половини її засідань, виводяться із складу ради за клопотанням керівника вищого навчального закладу чи наукової установи, в якій утворено раду.
  1   2   3   4

Похожие:

Наказ iconНаказ Міністерства фінансів України

Наказ iconНазвание мероприятия
Региональный социальный проект «Мой наказ Президенту» (номинация «То, что не высказать словами»)
Наказ iconНаказ
Про забезпечення прав керівних працівників підприємства для укладання І розірвання трудових І підрядних договорів (контрактів)
Наказ iconНаказ Міністерства праці та
Підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи та філії, незалежно від форми власності та господарювання центрам зайнятості...
Наказ iconПідприємство "ооо" наказ
На виконання Закону України "Про пожежну безпеку", Правил пожежної безпеки в Україні, а також з метою підтримання необхідного рівня...
Наказ iconО проведении муниципального конкурса социального проекта
В соответствии с Положением о социальном проекте «Мой наказ Президенту», посвященном выборам Президента рф, утвержденным Уполномоченным...
Наказ iconНаказ
Кабінету Міністрів України від 01. 03. 99 №309, та Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового...
Наказ iconНаказ Міністерства праці та
Підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи та філії, незалежно від форми власності та господарювання, а також...
Наказ iconНаказ
Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року №581, на виконання...
Наказ iconНаказ
Міністрів України від 27 лютого 2012 року №148 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница