Предварителен договор за покупко-продажба и за строителство
Скачать 258.57 Kb.
НазваниеПредварителен договор за покупко-продажба и за строителство
Дата публикации23.10.2014
Размер258.57 Kb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Право > Документы

Адрес для корреспонденции: Болгария, г. София 1407, ул. Златен Рог 22, эт.7,

Тел: +359 2 962 65 70

Факс:+359 2 862 82 13

E-mail: clients@greenlife.bgПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ЗА СТРОИТЕЛСТВО

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ (ЖИЛИЩЕ) ап.........., НАХОДЯЩО СЕ

ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ

GREEN LIFE BEACH RESORT
FIRST LINE

Този договор се подписа между:
1. „Грийнлайф – Мениджмънт” ЕАД, дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания – гр.София, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. „Златен рог” 20-22, ет.7, представлявано от Изпълнителния директор Теофил Петров Петров, ЕГН:6911046408,

ЕИК: 200488046,

Тел: +359 2 962 65 70

Факс:+359 2 862 82 13

E-mail: ……………………………………

Адрес за кореспонденция: България, гр. София 1407, ул. Златен Рог 22, ет.7,

наричано по-долу за краткост Продавач,

и
2. ......................................................................., гражданин на ......................., роден на ....................г., паспорт № ................, издаден на .....................г., от ....................., с валидност до ............................г., с постоянен адрес: ..........................................................................

Тел. ............................

Факс: .............................

e-mail: ................................
Адрес за кореспонденция: ..............................

.........................................................................,

наричано по-долу за краткост Купувач.


І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 (1). Продавачът се задължава да построи със свои средства и да продаде на Купувача, а Купувачът се задължава да купи при условията на този договор в изцяло завършен вид, така както е посочено в Приложение №1 следния недвижим имот:

Апартамент, находящ се на .......... етаж на жилищна сграда ......., под номер ...... с обща площ ....... кв.м., с чиста застроена площ ......... кв.м., състоящо се от дневна с …………………., ……………., ……………….., баня - тоалетна, тераса, при съседи: север – ............., юг – .........., изток – ........., запад – ............, отгоре – .........., отдолу – ........... и, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, в която е разположено Жилището (.......... кв.м.), находяща се във Вилно селище GREEN LIFE BEACH RESORT – FIRST LINE, която се изгражда върху поземлен имот с идентификатор 67800.10.722 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин за землище, десет  за кадастрален район, седемстотин двадесет и две за поземлен имот)  по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Созопол, община Созопол, област Бургас, одобрени със Заповед №РД–18– 60/04.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот със Заповед КД-14-02-1515/22.08.2012г. на Началника на СГКК – гр.Бургас, с адрес гр.Созопол, п.к.8130,  местност „МАПИ”, целият с площ от 8959 кв.м (осем хиляди деветстотин петдесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг курортно-рекреационен обект, при граници и съседи: имоти с идентификатори: 67800.10.649, 67800.10.238, 67800.10.720, 67800.10.694, 67800.10.695, 67800.10.691, 67800.10.718, 67800.10.642 и 67800.10.700 (стар идентификатор 67800.10.719, 67800.10.655, с номер по предходен план 10218,10219, 10240, 10490, парцел: ІХ), който имот ще бъде наричан за краткост Жилището.

(2). Вилното селище, в което ще бъде изграден апартамента, ще разполага с басейни, SPA – център, фитнес-център, игрища, тенискорт, игрални зали, ресторант, кафе – барове, които ще могат да бъдат ползвани от собствениците на жилищни имоти във вилното селище при преференциални условия.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. Купувачът се задължава да плати на Продавача определената продажна цена за придобиване правото на собственост върху недвижимия имот, предмет на този договор в размер на EUR ………(………….).
Чл.3. (1). Цената по предходния член Купувачът се задължава да плати на Продавача на вноски, съобразно утвърден финансов план, както следва:
а) сума в размер на EUR .... (… евро), представляваща капаро (задатък), се плаща при подписването на този договор;
б) сума в размер на EUR .... (… евро), се заплаща не по-късно от …………2013 (………… две хиляди и тринадесета година);
в) сума в размер на EUR .... (… евро), се заплаща не по-късно от ………..2013г. (……………….. две хиляди и тринадесета година);

г) сума в размер на EUR .... (… евро), се заплаща не по-късно от ……………2014г. (…………две хиляди и четиринадесета година).
(2). Всички плащания съгласно настоящия член, се извършват по банков път по следната банкова сметка на Продавача:
Титуляр: GreenLife - Management LLC

Адрес: ул. "Златен рог" 22, ет.7, София, България.
Банка ДСК ЕАД

Финансов център Батенберг

ул. "Княз Александър I" № 6, София, България

Грийнлайф-Мениджмънт ЕАД

^ SWIFT: STSABGSF

IBAN: BG52STSA93000019586267
Bank: DSK BANK

Address of the bank: Financial Center Batenberg,

6 Knyaz Alexander I str, Sofia, Bulgaria

Account Holder: GreenLife-Managment

SWIFT: STSABGSF

^ IBAN: BG52STSA93000019586267
(3). При плащане по банков път се счита, че сроковете за плащане са спазени, ако нареждането на банковите преводи е извършено в установените срокове съгласно чл.3 ал.1 от този договор.

^ ІIІ. УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБАТА
Чл.4. (1). Срокът за подписване на окончателния договор за покупко-продажба на недвижимия имот под формата на нотариален акт е ………………г. (……………………. година) или друга дата след този срок, писмено договорена между Страните, в който Продавачът следва да покани Купувача за подписване в нотариална форма на окончателния договор за покупко-продажба на Жилището в гр. Бургас.

(2). Продавачът се съгласява в срока на договора да построи със собствени сили и материали Жилището, както и да прехвърли на Купувача правото на собственост върху същото Жилище, срещу заплащане от страна на Купувача на Продажната цена и при спазване на условията на този Договор.

(3). Купувачът се съгласява да закупи недвижимия имот, предмет на този договор, при условие, че същото е чисто и свободно от каквито и да било тежести към момента на подписване на окончателния договор под формата на нотариален акт и при условие, че с подписването на окончателния договор за покупко-продажба, същият ще стане безспорен собственик на жилището.

(4). Купувачът, едновременно с подписването на този предварителен договор за покупко-продажба, ще подпише Договора за поддръжка с Продавача или с дружество - подизпълнител, посочено от Продавача за поддържането и извършването на разходи за поддържането на общите части във Вилното селище, който влиза в сила от датата на получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване.

(5). При спиране на строителството вследствие на настъпване на форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила), като война, природни бедствия, законодателни промени, засягащи инвестиционния процес, както действия или бездействие на органи на местната и държавна власт, възпрепятстващи изпълнението на строителните работи, предвидените срокове по този договор за подписване на Окончателен договор под формата на Нотариален акт и получаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за експлоатация на сградата, в която се намира жилището, спират да текат до момента на отстраняване или отпадане на обстоятелството.

(6). Срокът за изпълнение на строителството може да бъде удължен с толкова дни, колкото са продължили неблагоприятните метеорологични условия (под +50С) за изпълнение на качествени строително-монтажни работи.

(7). Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на Форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) по смисъла на чл. 306 от ТЗ и при условията на чл.4 ал.6 от този договор.


^ ІV. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.5. (1). При неоснователен отказ от страна на Купувача да сключи окончателен договор за прехвърляне собствеността на Жилището, предмет на този договор, включително и при неявяването му за сключване на окончателен договор при определен ден и час за това, след съгласуване между страните, Продавачът може да се откаже от договора, като задържи даденото при сключване на този договор капаро (задатък). Ако Продавачът не се откаже от договора, той може да поиска обявяването на предварителния договор за окончателен по реда на чл.19, ал.3 от ЗЗД, като в този случай платеното от Купувача капаро (задатък) се задържа като неустойка от Продавача и не се включва в дължимата продажна цена.
(2). При неоснователен отказ от страна на Продавача да сключи окончателен договор за прехвърляне собствеността на жилището, предмет на този договор, включително и при неявяването му за сключване на окончателен договор под формата на нотариален акт, при определен ден и час за това, след съгласуване между страните, Купувачът може да се откаже от договора, като поиска от Продавача връщането на платените до момента на прекратяването суми, включващи и капарото (задатъка), ведно с неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от платената сума на продажната цена, описана в чл.2 на този договор. Ако Купувачът не се откаже от договора, той може да поиска обявяването на предварителния договор за окончателен по реда на чл.19, ал.3 от ЗЗД.
Чл.6. (1). В случай, че Купувачът забави плащане на сума, в съответния срок, посочен в чл. 3 ал.1, същият дължи на Продавача неустойка в размер на 0.1% (нула цяло и един процент), изчислена на годишна база, за периода от датата, на изпадане на Купувача в забава, до датата на ефективното заплащане на забавената сума.

(2). В случай, че забавата на Купувача по предходната алинея продължи повече от 60 (шестдесет) дни, считано от датата, на която същият е следвало да извърши плащане, съгласно чл. 3 ал.1, Продавачът изпраща на Купувача уведомление на координатите на купувача, посочени в настоящия договор, с което му дава допълнителен срок от 10 (десет) дни за извършване плащането на дължимата сума.

(3). В случай, че Купувачът не плати дължимата сума и в допълнително дадения му срок, Продавачът има право едностранно да прекрати този договор.
Чл.7 (1). В случай, че Продавачът, поради причина за която носи отговорност в резултат от негово виновно поведение или която не може да бъде определена като непреодолима сила, не спази срока за подписване на окончателен нотариален акт, същият дължи на Купувача неустойка в размер на 0.1% (нула цяло и един процент), изчислена на годишна база, върху платените от Купувача към момента на изпадане на Продавача в забава, суми.

(2). В случай, че забавата по предходната алинея продължи повече от 100 (сто) дни, Купувачът има право да иска едностранно прекратяване на този договор, за което същият е длъжен да уведоми Продавача. Продавачът е длъжен в срок от 30 (тридесет) дни, след получаване на уведомлението на Купувача за едностранното прекратяване на договора, да върне плащанията извършени от Купувача.

Чл.8. В случай на неизпълнение на задължения по този договор, изправната страна има право да поиска от неизправната определените неустойки съответно по чл.5 ал.1 или по чл.5 ал.2 от същия, или да поиска обявяването на настоящия договор за окончателен на основание чл.19 ал.3 от ЗЗД.


^ Чл.9. Двете Страни се договарят, че няма да считат за нарушение от страна на Продавача на срока за подписване на окончателен под формата на Нотариален Акт, в случай, че в срока на този договор Продавачът може да докаже, че е поканил Купувача за подписване на окончателен договор, и Купувачът не се е явил на предварително съгласуваните или известени между страните дата и час за явяване пред Нотариус, като в този случай се прилага разпоредбата на чл.5 ал.1 от този договор.

Чл.10. Този договор обвързва Страните, техните законни наследници, правоприемници и свързаните с тях лица.
^ V. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ НА ПРОДАВАЧА
Чл.11. Продавачът декларира и гарантира на Купувача, че:

А) Дружеството е надлежно учредено и действително съществуващо, съгласно законите на Република България;

Б) Сключването и изпълнението на този договор поражда действително и обвързващо задължение за Продавача, което може да бъде изпълнено по съдебен ред, съгласно клаузите на договора;

В) Разполага с нужните одобрения и решения на компетентните дружествени органи, необходими за сключването както на настоящия, така и на окончателния договор за покупко-продажба.

Г) Е собственик на урегулирания поземлен имот, върху който се изгражда ^ Вилното селище и към него няма предявени претенции от трети лица, включително бивши собственици, държава, общини и кооперации;
Д) Няма предявени от трети лица искове спрямо Жилището, предмет на настоящия договор, които биха могли да увредят Купувача и/или биха могли да окажат влияние върху задълженията на Продавача и/или способността на Продавача да изпълни задълженията си по настоящия Договор;
Е) Няма предявени искове срещу Продавача, включително искове за обявяването му в несъстоятелност, висящи дела пред какъвто и да е съд, държавен или административен орган или частен арбитраж, относно правото на собственост върху имота, предмет на настоящия договор, както и такива, които имат друг предмет, но съществува възможност обезпечаването или изпълнението по тях да бъде насочено върху имота, както и съдебни решения, изпълнителни листове, които биха могли да бъдат в ущърб или във вреда, да затруднят или да попречат на изпълнението на задълженията на Продавача по договора;

Ж) Продава Жилището, предмет на настоящия договор, чисто от каквито и да било тежести към момента на подписване на окончателния договор под формата на нотариален акт;
З) Към момента на подписване на този договор, Продавачът не е прехвърлял на трети лица Жилището, предмет на този договор и по отношение на същото няма подписани други предварителни договори.
И) Продавачът се задължава да извърши строителните работи с материали по БДС или с материали с по-висок стандарт.

^ VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.12. (1).Разноските за държавни и местни данъци и такси, както и тези във връзка с нотариалното оформяне на сделката са изцяло за сметка на Купувача.

(2). Всички банкови такси, комисионни и други разноски, свързани с плащането на покупната цена, определена в този договор, са за сметка на Купувача.
Чл.13.(1).Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, се правят в писмена форма, подписани от упълномощените представители на Продавача или Купувача, или чрез електронни записи и телефакс на посочените електронни адреси и факс номера, посочени в настоящия договор.

(2). За дата на приемане на съобщението се смята:

А) датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

Б) датата, отразена върху обратната разписка при изпращане на съобщението с препоръчана поща;

В) датата отразена върху факс - записа или електронния запис, удостоверяващ изпращането на съобщението – при изпращане по телефакс или на посочен електронен адрес.


(3). При промяна на адрес, телефон, факс или ел.поща, всяка от страните по договора се задължава в 5 /пет/ дневен срок да уведоми другата страна. В случай че не направи това, то всички уведомления ще се считат за редовно връчени и съответно получени.
^ Чл.14. Възникналите по време на действието на този договор спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмени споразумения, които се превръщат в неразделна част от Договора. В случай на не постигане на договореност по предходното изречение, всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред съответния компетентен съд в гр.София.

^ Чл.15. Всички допълнения и изменения към настоящия договор са валидни, само ако са изготвени в писмен вид и са двустранно подписани.
Чл.16. Гаранционните срокове за извършеното строителство започват да текат от датата на въвеждане в експлоатация на обекта с Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно Наредба №2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
^ Чл.17. Този договор влиза в сила и поражда правно действие с постъпване по сметка на Продавача на пълния размер на сумата, представляваща капаро (задатък), платена от Купувача съгласно условията на този договор
^ Чл.18. Страните се съгласяват с правото на Продавача в срока на действие на настоящия договор да прехвърли правата и задълженията си по същия като страна по него на трето юридическо лице, свързано с „Грийнлайф- Мениджмънт” ЕАД.
Чл.19. Настоящият договор изразява всички договорени условия по включените в него въпроси като елементи и параметри на сделката с недвижимия имот, предмет на същия, като всички предхождащи го обсъждания, съобщения, съгласувания, предложения, потвърждения, обещания и други подобни се обезсилват от този договор, с изключение на изрично посочените в него.
^ Настоящият договор ведно с Приложение №1 се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, всеки от тях на български и руски/английски език - по един за всяка от страните, като в случай на констатиране на несъответствия в превода предимство има българския текст.
Следва:

Приложение 1. Описание на състоянието, в което ще бъде предадено Жилището към датата на подписване на окончателния договор за покупко-продажба на Жилището.

За Продавача: ______________

(......................)

Дата: ........... 2012 г.

За Купувача: ______________

(.....................)

Дата: .............2012 г.
Перевод с болгарского

^ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЬІЙ ДОГОВОР

О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (КВАРТИРЬІ) кв. ………, НАХОДЯЩЕГОСЯ В КУРОРТНОМ ПОСЕЛКЕ
GREEN LIFE BEACH RESORT

^ FIRST LINE

Настоящий договор подписан между:
1. Грийнлайф- Мениджмент ЕАД, фирмой, зарегистрированной согласно законам Республики Болгария, вписанной в Торговый регистр Агентства по записям – г. София, с юридическим адресом и головным офисом: Болгария, г. София, ул. Златен рог 20-22, эт.7, представляемой Исполнительным Директором Теофилом Петровым Петровым,

ЕГН: 6911046408,

ЕИК: 200488046,

Тел: +359 2 962 65 70

Факс:+359 2 862 82 13

E-mail: ……………………..

Адрес для корреспонденции: Болгария, г. София 1407, ул. Златен Рог 22, эт.7,

для краткости называемая далее Продавец,

и
2. ……………………………………………., гражданин ……………………… , дата рождения …………………г., паспорт ……………………., выдан ……………..г, кем: ………………………..,

действителен до …………...г., постоянный адрес: ………………………………………

………………………………………………

Тел. ………………

Факс……………….

e-mail: ……………..

Адрес для корреспонденции: …………….

……………………………………………….

для краткости называемым далее Покупатель


І.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Ст.1 (1). Продавец обязуется построить за свой счет и продать Покупателю, а Покупатель обязуется купить согласно условиям настоящего договора в полностью завершенном виде, так как это указано в Приложении №1 следующее Недвижимое имущество:

Квартиру, расположенную на ….. этаже здания …, под номером ……, общей площадью …… кв.м., чистая застроенная площадь – …… кв.м., состоящая из гостиной с ……………………., ………., санитарного узла, балкона; с соседями: с севера – ………………, с юга – ………………, с востока – ……………, с запада – ……………, сверху - …………, снизу - ……………….; вместе с соответствующими идеальными долями общих частей здания, в котором находится Недвижимое имущество (……… кв.м.), расположенное в Курортном поселке GREEN LIFE BEACH RESORT – FIRST LINE, строящемся на земельном участке с идентификатором 67800.10.722 (шесть, семь, восемь, ноль, ноль, точка, один, ноль, точка, семь, два, два), согласно кадастровой карты и кадастровых реестров города Созополь, муниципалитета Созополь, области Бургас, одобренной указом №РД-18-60 / 04.10.2007г. Исполнительного директора АГКК, с последним изменением кадастровой карты и кадастровых реестров, касающегося земельного участка, с указом КД-14-02-1515/22.08.2012г. Начальника СГКК – г.Бургас, с адресом г.Созополь, п.я.8130, местность „МАПИ”, общей площадью 8959 кв.м. (восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять квадратных метра), с долгосрочным предназначением – урбанизированная, с долгосрочным использованием – другой курортно-восстановительный объект, с границами и соседями: участки с идентификаторами: 67800.10.649, 67800.10.238, 67800.10.720, 67800.10.694, 67800.10.695, 67800.10.691, 67800.10.718, 67800.10.642 и 67800.10.700 (старый идентификатор 67800.10.719, 67800.10.655, за номером по предыдущему плану 10218, 10219, 10240, 10490, участок: ІХ), называемого далее для краткости «Недвижимость».

(2). Курортный поселок, в котором строится квартира, будет располагать бассейнами, SPA центром, фитнес-центром, игровыми площадками, теннисным кортом, игровым залом, ресторанам, кафе-барами, которые доступны собственникам недвижимости в Курортном поселке на преференциальных условиях.
ІІ. ЦЕНА И СПОСОБ ОПЛАТЫ
Ст.2. Покупатель обязуется оплатить Продавцу определенную продажную цену за получение права собственности на Недвижимое имущество, предмет настоящего договора в размере EUR ………. (…………..)
Ст.3. (1). Цену по предыдущей статье Покупатель обязуется оплатить Продавцу отдельными платежами в соответствии с утвержденным финансовым планом, а именно:
а) сумма в размере EUR ………. (…… евро), представляющая задаток вносится при подписании настоящего договора.
б) сумма, в размере EUR ......... (............... евро), оплачивается не позднее …..2013г. (….. две тысячи тринадцатого года);
в) сумма, в размере EUR ......... (............... евро), оплачивается не позднее …..2013г. (….. две тысячи тринадцатого года);
г) сумма, в размере EUR ......... (............... евро), оплачивается не позднее …….2014г. (…………. две тысячи четырнадцатого года).
(2). Все платежи согласно настоящей статьи, оплачиваются банковским переводом на следующий банковский счет Продавца:
Кому: GreenLife - Management LLC

Адрес: ул."Златен рог" 22, эт.7, София, Болгария.

Банк ДСК ЕАД

Финансовый центр Батенберг

ул. "Княз Александр I" № 6, София, Болгария

Грийнлайф-Мениджмент ЕАД

^ SWIFT: STSABGSF

IBAN: BG52STSA93000019586267
Bank: DSK BANK

Address of the bank: Financial Center Batenberg,

6 Knyaz Alexander I str, Sofia, Bulgaria

Account Holder: GreenLife-Managment

SWIFT: STSABGSF

^ IBAN: BG52STSA93000019586267
(3). При оплате банковским переводом принимается, что сроки оплаты соблюдены, если платежное поручение на банковский перевод осуществлено в установленные сроки согласно ст.3 ал.1 настоящего договора.


^ ІIІ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
Ст.4. (1). Срок подписания Окончательного Договора о купле-продаже в форме Нотариального Акта означает ……………..г. (………………. года) или другую дату, после этого срока, о которой Стороны договорились в письменной форме, в который Продавец должен пригласить Покупателя подписать в нотариальной форме окончательный Договор о Продаже недвижимого имущества в городе Бургас.
(2). Продавец соглашается построить Недвижимое Имущество в рамках Срока договора за свой счет и используя свои материалы, а также передать Покупателю право собственности на эту Квартиру в обмен на уплату Покупателем Продажной цены и при соблюдении условий настоящего Договора.

(3). Покупатель соглашается купить Недвижимое Имущество, являющееся предметом настоящего договора, при условии, что данная недвижимость свободна от любых обременений на момент подписания окончательного договора в форме нотариального акта и при условии, что с подписанием Окончательного Договора о Купле-Продаже Покупатель станет бесспорным владельцем Недвижимого Имущества.

(4). Одновременно с подписанием предварительного Договора о Купле-Продаже, Покупатель подпишет и Договор об обслуживании с Продавцом или фирмой-подрядчиком, указанной Продавцом, по обслуживанию и затратах, связанных с уходом за общими частями Курортного поселка, который вступает в силу с даты получения Удостоверения о вводе в эксплуатацию/Разрешения на пользование.
(5). В случае остановки строительства вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы), таких как война, природные бедствия, законодательные изменения, затрагивающие инвестиционный процесс, а также действие или бездействие органов местной и государственной власти, препятствующие исполнению строительных работ, предусмотренные сроки по этому договору на подписание Окончательного договора в форме Нотариального акта и получения Разрешения на пользование/Удостоверение об эксплуатации здания, в котором находится жилье, приостанавливаются до устранения или прекращения обстоятельства.

(6). Срок выполнения строительства может быть отложено на столько дней, сколько продолжались неблагоприятные метеорологические условия (ниже +50С) для выполнения качественных строительно-монтажных работ.

(7). Стороны по настоящему договору не несут возмещение за нанесенные ущерб и убытки, если последние были вызваны Форс-мажорными обстоятельствами (непреодолимой силы) по смыслу ст. 306 ТЗ и с учетом ст.4 п.6 этого договора.


^ IV. НЕИСПОЛНЕНИЕ
Ст.5 (1). При необоснованном отказе со стороны Покупателя заключить окончательный договор о передаче собственности на Квартиру, предмет настоящего договора, включительно и при не появлении на заключении окончательного договора, после того как был определен день и час для этого, Продавец может оказаться от договора, задержав полученный от Покупателя задаток. Если Продавец не откажется от договора, он может потребовать объявления предварительного договора окончательным в соответствии с п.19 т. 3 от ЗЗД (Закона о Задолженностях и Договорах), в этом случае уплаченный Покупателем задаток остается у Продавца в качестве неустойки и не включается в продажную цену.


(2). При необоснованном отказе со стороны Продавца заключить окончательный договор о передаче собственности на Квартиру, предмет настоящего договора, включительно и при не появлении на заключении окончательного договора в форме нотариального акта, после того как был определен день и час для этого, Покупатель может оказаться от договора, и потребовать возврата оплаченных до момента отказа сумм, включающих и задаток, также как и неустойки в размере 20% (двадцати процентов) от оплаченной продажной цены, описанной в п.2 этого договора. Если Покупатель не откажется от договора, он может потребовать объявления предварительного договора окончательным в соответствии с п.19 т. 3 от ЗЗД (Закона о Задолженностях и Договорах)..

Чл.6. (1). В случае задержки Покупателем оплаты суммы в соответствующий срок, указанный в п. 3 ал.1, Покупатель должен заплатить Продавцу неустойку в размере 0.1% (ноль целых, одна десятая процента), вычисленную на годовой базе за период с момента задержки оплаты Продавцом до момента действительной оплаты задержанной суммы.
(2). Если задержка с переводом оплаты Покупателем по предыдущему пункту превысила 60 (шестьдесят) дней, со дня, в который должен был осуществиться платеж согласно ст. 3.1., Продавец обязуется направить Покупателю письменное уведомление на координаты Покупателя, указанные в настоящем договоре, давая ему дополнительные 10 (десять) дней для перевода платежа.
(3). В случае неуплаты Покупателем должной суммы и в рамках срока, дополнительно предоставленного Продавцом, последний имеет право прекратить настоящий договор в одностороннем порядке.

Ст.7. (1). В случае, если Продавец по причине, за которую несет ответственность в следствие его виновного поведения или которую нельзя определить в качестве Непреодолимой силы, не может соблюсти Срок подписания Окончательного Нотариального Акта, Продавец должен заплатить Покупателю неустойку в размере 0.1% (ноль целых, одна десятая процента), калькулированных на годовой базе, от суммы, заплаченной Покупателем к моменту задержки со стороны Продавца.
(2). В случае, если задержка превысит 100 (сто) дней, Покупатель имеет право потребовать прекращения настоящего договора в одностороннем порядке, о чем он должен уведомить Продавца. Продавец обязуется в рамках 30 (тридцати) дней от даты получения уведомления о прекращении договора со стороны Покупателя, вернуть Первоначальный взнос, вместе со всеми Последующими взносами, сделанными Покупателем.
Ст.8. В случай невыполнения обязательств по этому договору, исправная сторона имеет право потребовать от неисправной определенные соответственно в ст.5 п.1 или ст.5 п.2 от договора неустойки, или потребовать объявления настоящего договор окончательным на основании ст.19 п.3 ЗЗД (Закона об обязательствах и договорах).
^ Ст.9. Обе Стороны договариваются о том, что не будут считать нарушением со стороны Продавца несоблюдение Срока подписания Окончательного договора в форме нотариального акта в случае, если в рамках этого договора Продавец может доказать, что он пригласил Покупателя подписать Окончательный договор, и Покупатель не явился в согласованный обеими сторонами день и час перед Нотариусом, и в этом случае действительны условия ст.5. п.1 настоящего договора.
Ст.10. Этот договор обязывает Стороны, их законных наследников, правопреемников и связанных с ним лиц.
^ V. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА

Ст.11. Продавец заявляет и гарантирует Покупателю что:

А) Является фирмой, учрежденной в законном порядке и действительно существующей, согласно законам Республики Болгария;

Б) Заключение и исполнение настоящего договора порождает действительное и обязывающее обязательство Продавца, которое может быть исполнено судебным путем, согласно условиям договора;

В) Имеет необходимые одобрения и решения компетентных фирменных органов, необходимых для заключения, как настоящего, так и окончательного договора о купле-продаже;
Г) Является собственником урегулированного земельного участка, на котором будет построен ^ Курортный Поселок и к нему не предъявлены претензии со стороны третьих лиц, включительно и от предыдущих собственников, государства, муниципалитета и коопераций;

Д) В отношении Квартиры, являющейся предметом настоящего Договора, не предъявлены судебные иски, которые могли бы нанести ущерб Покупателю и/или оказать влияние на обязанности Продавца и/или способность Продавца исполнить свои обязательства, связанные с настоящим договором;
Е) Продавцу не предъявлены судебные иски, в том числе и связанные с объявлением его в несостоятельности, нет текущих судебных разбирательств в каких-либо судах, государственных и административных органах или в частном арбитраже, касающихся права собственности на недвижимость, являющейся предметом настоящего Договора, а также и других, имеющих иной предмет рассмотрения, но существующей возможности того, что обеспечение или исполнение по ним коснется недвижимости, а также и судебные решения, исполнительные листы, которые могли бы нанести ущерб или вред, затруднить или помешать исполнению обязанностей Продавца в связи с договором;

Ж) Продает Квартиру, являющуюся предметом настоящего договора, свободной от любых Обременений на момент подписания окончательного договора в форме нотариального акта;

З) На момент подписания настоящего договора Продавец не передал право собственности на Квартиру, являющуюся предметом настоящего договора, третьим лицам, и в отношении данной Квартиры не подписано других предварительных договоров.

И) Продавец обязуется произвести строительные работы, используя материалы в соответствии с Болгарским Государственным стандартом или более высокого стандарта.
^ VІ. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Ст.12. (1).Расходы по государственным и местным налогам и сборам, а также в связи с нотариальным оформлением сделки являются полностью за счет Покупателя.

(2). Все банковские сборы, комиссионные и другие расходы, связанные с уплатой продажной цены, определенной в этом договоре, производятся за счет Покупателя.
Ст.13(1). Все сообщение между сторонами, связанные с исполнением этого договора, будут оформляться письменно, и подписываться уполномоченными представителями Продавца или Покупателя, или посредством электронных записей и телефаксу по указанным в данном договоре электронным адресам и факс номеру.
(2). Датой получения сообщения считается:
А) дата передачи – в случае, когда сообщение передается лично курьером;

Б) дата, указанная на квитанции о получении, когда сообщение посылается заказной почтой;
В) дата получения – в случае если оно отправлено по факсу или на указанный электронный адрес – дата, которая отражается на сообщении, выдаваемом факс аппаратом для подтверждения получения, или электронное подтверждение отправления сообщения.

(3). В случае изменений адреса, номера телефона или факса, или адреса электронной почты, каждая из сторон обязуется уведомить другую в рамках 5 (пяти) дней. Если она это не сделает, все уведомления будут считаться доставленными надлежащим образом.
^ Ст.14. Любые споры и разногласия между сторонами, возникшие в ходе исполнения договора, будут решаться путем переговоров между ними. Достигнутые договоренности будут оформляться в виде письменных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора. Если не будет достигнуто согласие, упомянутое в предыдущем предложении, все споры, возникшие в результате исполнения настоящего договора или относящиеся к нему, включительно споры о его толковании, недействительности, неисполнении или прекращении, как и по всем вопросам, неоговоренным в настоящем договоре решаются в соответствии с болгарским гражданским и торговым правом. В случае невозможности достигнуть соглашения, все споры решаются соответствующем компетентным судом в г. София.
^ Ст.15. Любые дополнения и изменения настоящего договора считаются действительными, только если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами.
Ст.16. Гарантийные сроки реализованного строительства начинаются с даты ввода в эксплуатацию объекта с Разрешением на пользование/Удостоверением о вводе в эксплуатацию согласно Распоряжению №2 от 31 июля 2003г. о введении в эксплуатацию стройки в Республике Болгарии и минимальным гарантийным срокам для выполнения строительных и монтажных работ, сооружений и строительных объектов.

^ Ст.17. Настоящий договор вступает в силу и порождает правовое действие при поступлении на счет Продавца полного размера суммы, представляющей задаток, оплаченный Покупателем согласно условиям настоящего договора

^ Ст.18 Стороны соглашаются с правом Продавца во время срока действия настоящего договора передать свои права и обязанности по нему в качестве стороны по договору третьему юридическому лицу, связанному с „Грийнлайф – Мениджмент” ЕАД.
Ст.19. Настоящий договор выражает все договоренные условия по включенным в него вопросам об элементах и параметрах сделки с недвижимым имуществом, предметом этого договора, при этом все предыдущие его обсуждения, сообщения, соглашения, предложения, подтверждения, обещания и другие подобные отменяются этим договором, за исключением конкретно указанных в нем.
^ Настоящий договор воедино с Приложением №1 был составлен и подписан в двух одинаковых экземплярах, каждый из которых на болгарском и русском/английском языке – по одному для каждой из сторон, при этом в случае констатирования несоответствия в переводе преимущество имеет болгарский текст.
Далее:

Приложение 1. Описание состояния недвижимости, в котором она должна находиться в момент подписания окончательного договора о купле-продаже жилья.

За Продавца: ______________

(.....................)

Дата: .............2012 г.

За Покупателя: ______________

(......................)

Дата: ............... 2012г.


За Продавца ……………………… За Покупателя………………………


Похожие:

Предварителен договор за покупко-продажба и за строителство iconОтчет независимого оценщика о рыночной стоимости объекта недвижимости...
Договор купли-продажи/договор мены/договор дарения/договор ренты/договор пожизненного содержания с иждивением/договор передачи
Предварителен договор за покупко-продажба и за строителство iconПеречень документов по передаваемой в залог (ипотеку) жилой недвижимости...
Правоустанавливающие документы на жилое недвижимое имущество (договор передачи (в случае приватизации), договор купли-продажи, договор...
Предварителен договор за покупко-продажба и за строителство iconДоговор №2 — с желающими совершить обмен договор
Украины и именуемые в дальнейшем «заказчики», заключили настоящий Договор о нижеследующем
Предварителен договор за покупко-продажба и за строителство iconДоговор найма (аренды) недвижимого имущества
«Наниматель», с другой стороны, а вместе «Стороны», заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем
Предварителен договор за покупко-продажба и за строителство iconАбонентский договор с физическим лицом на предоставление услуг местной телефонной связи
Абонент, с другой стороны, именуемые по отдельности сторона, а вместе стороны, заключили настоящий Договор, являющийся публичным...
Предварителен договор за покупко-продажба и за строителство iconДоговор
Решением Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины от 26 марта 2009 n 1420, заключили настоящий Договор о предоставлении...
Предварителен договор за покупко-продажба и за строителство iconДоговор
Решением Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины от 26 марта 2009 n 1420, заключили настоящий Договор о предоставлении...
Предварителен договор за покупко-продажба и за строителство iconДокументы по кредитуемому объекту недвижимости
Договор-основание приобретения Объекта недвижимости (предварительный договор купли-продажи; договор купли-продажи; договор купли-продажи...
Предварителен договор за покупко-продажба и за строителство iconДоговор № оказания услуг
Самарский техникум городского хозяйства и строительных технологий им. П. Мачнева, в лице директора Белокобыльского Р. А., действующего...
Предварителен договор за покупко-продажба и за строителство iconПубличный договор
Договор о предоставлении услуг доступа к пакетам телевизионных программ (далее по тексту «Договор»), являющийся публичным договором...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница