Між роботодавцем І творцем про винагороду
Скачать 206.48 Kb.
НазваниеМіж роботодавцем І творцем про винагороду
Дата публикации12.03.2014
Размер206.48 Kb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Право > Документы
ДОГОВІР
між роботодавцем і творцем про винагороду


"__"_____200_р. N____

Керуючись нормами Четвертої книги Цивільного кодексу України ЦКУ), відповідно до п. 1 ст. 9 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", п. 1 ст. 8 Закону України "Про
охорону прав на промислові зразки", п. 1 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" _____________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові винахідника(ів), автора(ів) промислового зразка або компонування ІМС (далі - Творець(і)

__________________________________________________________________________________________
(повна назва особи, у якої або де працює Творець(і) (далі-Роботодавець)


в особі____________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)


яка(ий) діє на підставі________________________________________________________________________
(Статут, Положення тощо)


враховуючи те, що Творець(і) подав(ли) Роботодавцю письмове повідомлення про створений ним(и)_____________________________________________________________________________________
(назва і повне найменування об'єкта права інтелектуальної власності)


з описом, що розкриває суть ЗАЗНАЧЕНОГО ВИЩЕ об'єкта досить ясно і повно, а Роботодавець використовує право на майнові права стосовно створеного службового об'єкта права інтелектуальної
власності (ОПІВ), уклали цей договір про таке:


  1. Предмет договору


1.1. Предметом договору є___________________________________________________________________.

(найменування об'єкта)

1.2. Роботодавець, згідно з законодавством та умовами Договору про розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця між Творцем(ями) і Роботодавцем від ______________________________________________
(вказуються усі Угоди, якщо Творців декілька)

бере на себе всі майнові права стосовно створеного (створеної) ____________________________________

(вказати найменування ОПІВ)

приймає щодо вказаного об'єкта наступне рішення:

- подати заявку на одержання охоронного документа,

- зберегти інформацію про нього як комерційну таємницю,

- передати право на одержання охоронного документа третій особі.

(непотрібне-закреслити)


Варіант А.
(Заповнюється у разі прийняття Роботодавцем рішення про одержання охоронного документа).

2. Обов'язки Роботодавця

Роботодавець зобов'язується:
2.1. Вживати всіх заходів, необхідних для одержання охоронного документа на об'єкт та підтримання чинності цього документа протягом встановленого законодавством строку чинності.
2.2. Зберігати конфіденційність одержаної інформації до офіційного опублікування матеріалів заявки і вживати заходів щодо недопущення до неї сторонніх осіб та осіб, які за своїми службовим становищем не можуть мати доступу до такої інформації.
2.3. 1. У разі прийняття рішення про припинення дій, пов'язаних з отриманням патенту, завчасно запропонувати Творцю(ям) укласти договір про передачу йому права на отримання патенту, а у разі прийняття рішення про відмову в підтриманні чинності виключних майнових прав завчасно, але не пізніше ніж за два місяці до завершення поточного року їх дії, повідомити про це Творця(ів).
2.3.2. Якщо об'єктом даного договору є компонування ІМС, то у разі прийняття рішення про припинення дій, пов'язаних з отриманням свідоцтва про реєстрацію компонування ІМС, завчасно запропонувати Творцю укласти договір про передачу йому права на отримання свідоцтва, а у разі прийняття рішення про відмову в підтриманні чинності майнових прав на топографію ІМС завчасно, але не пізніше ніж за два місяці до завершення дев'ятого року їх дії, повідомити про це Творця(ів).
2.4. Не чинити дій, які перешкоджали б одержанню Творцем(ями) охоронного документа.
2.5. Надати можливість Творцю(ям) брати участь у роботах з підготовки використання ОГПВ (розроблення техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше), при необхідності повністю або частково звільнити його від основної роботи.
2.6. Забезпечити Творцю(ям) такі умови матеріального, виробничого і соціального характеру, необхідні для ефективної творчої діяльності:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.7. Оплатити участь Творця(ів) у підготовці до використання ОПІВ за окремою угодою, яка має бути додатком до цього договору.
2.8. Видати Творцю(ям) винагороду за ОПІВ у випадках:
1) при використанні ОПІВ у власному виробництві та/або продажу ліцензії в межах України за такими умовами:
а) види винагороди: заохочувальна, періодична винагорода;
б) розмір винагороди:
- заохочувальна ________ грн.;
- періодична ______% (__________________________ відсотків) (прописом)
від_____________________________________________________________*,
(зазначається показник результатів економічної діяльності)
визначеного згідно з_________________________________________________________________________
(вказується методика визначення вибраного показника)**
__________________________________________________________________________________________
в) порядок виплати винагороди:
- заохочувальна сплачується одноразово, розмір визначається у гривнях;
- періодична винагорода сплачується протягом строку дії (виключних) майнових прав;
г) строки виплати винагороди:
- заохочувальна - не пізніше двох місяців після отримання рішення відомства про можливість видання охоронного документа;
- періодична - не пізніше _____місяців по завершенню періоду, за який сплачується винагорода;
д) періодичність виплати періодичної винагороди
_________________________________________________________________________________________,
(щомісячно, щоквартально, щорічно)
починаючи від дати використання ОПІВ, при цьому:
- якщо використання ОПІВ розпочалося до укладання цього договору, перша сплата відбувається протягом двох місяців після подання заявки за весь період, що минув від дня початку використання;
- перша сплата проводиться за неповний розрахунковий період, якщо він не співпадає з періодом бухгалтерської звітності;
е) інші умови виплати***______________________________________________________________________
2) при реалізації в зарубіжних країнах при продажу ліцензії (патентної чи безпатентної) та(або) поставці на експорт продукції, виготовленої з використанням ОПІВ, за такими умовами:
а) види винагороди: заохочувальна, періодична винагорода;
б) розмір винагороди:
- заохочувальна _______ грн.;
- періодична ________ % (__________________відсотків) доходу, одержаного Роботодавцем від такої діяльності;
в) порядок виплати винагороди:
- заохочувальна сплачується одноразово, розмір визначається у гривнях;
- періодична винагорода сплачується протягом строку дії ліцензії, ліцензійного договору і (або) договору (контракту) на поставку продукції;
г) строки виплати винагороди:
- заохочувальна - не пізніше двох місяців від дня надання ліцензій, підписання ліцензійного договору або підписання договору (контракту) на поставку продукції;
- періодична - не пізніше _______місяців по отриманню кожного ліцензійного платежу від ліцензіата і (або) завершення чергового встановленого цим договором періоду;
д) періодичність виплати періодичної винагороди
_________________________________________________________________,
(щомісячно, щоквартально, щорічно)
починаючи від дати набрання чинності відповідним договором, при чому перша сплата проводиться за неповний розрахунковий період, якщо він не співпадає з періодом бухгалтерської звітності;
е) інші умови виплати________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.9. У разі прийняття рішення про передачу права на охоронний документ іншій особі, забезпечити у договорі про передачу прав захист прав Творця(ів) на рівні, не нижчому ніж у цьому договорі.
2.10. Виплачувати належну Творцю винагороду його спадкоємцю(ям) і (або) правонаступникам.

^ 3. Права Роботодавця

Роботодавець має право:

3.1. Використовувати ОПІВ у власному виробництві на свій розсуд, у тому числі робити його об'єктом застави.
3.2. Передати право на охоронний документ на ОПІВ іншій особі, забезпечивши при цьому у договорі про передачу прав захист прав Творця(ів) на рівні, не нижчому ніж у цьому договорі.
3.3. На безоплатне з боку Творця(ів) сприяння одержанню охоронних документів на ОШВ в Україні та в іноземних державах (участь у підготовці матеріалів заявки на ОПІВ: складання опису заявки, формули винаходу або корисної моделі, виготовлення креслень, ескізів тощо).
3.4. На сприяння (за окрему плату чи без такої) Роботодавцю у доведенні ОПІВ до стану, придатного для промислового використання.
3.5. На використання ОПІВ у власному виробництві у разі дострокового припинення чинності цього договору і переоформлення майнових прав на ОПІВ на ім'я Творця (ів) на умовах невиключної ліцензії з виплатою роялті, на рівні винагороди, що її Творець(ці) міг(могли) отримати за цим договором як справедливу винагороду.

^ 4. Обов'язки Творця(ів)

Творець(ці) зобов'язується(ються):
4.1. Зберігати конфіденційність інформації щодо ОПІВ.
4.2. Сприяти одержанню Роботодавцем охоронних документів на ОПІВ в Україні та в іноземних державах (участь в підготовці матеріалів заявки на об'єкт промислової власності: складання опису заявки, формули винаходу або корисної моделі та інше).
4.3. Сприяти (за окрему плату чи без такої) Роботодавцю довести ОПІВ до стану, придатного для промислового використання.
4.4. Протягом ____ днів після повідомлення Роботодавця про намір відмовитися від підтримання чинності охоронного документа прийняти рішення щодо переоформлення на своє ім'я прав на такий документ.
4.5. У разі набуття майнових прав інтелектуальної власності на ОПІВ укласти з Роботодавцем ліцензійний договір про використання цих прав на правах невиключної ліцензії з розміром роялті, що відповідає розміру справедливої винагороди, що її Творець(ці) міг(могли) отримати за цим договором.

^ 5. Права Творця(ів)

Творець(і) має право:
5.1. Ознайомитись з розрахунком суми винагороди і матеріалами, використаними при цих розрахунках.
5.2. На набуття на своє ім'я прав інтелектуальної власності на ОПІВ у разі відмови Роботодавця від підтримання їх.
5.3. Сприяти Роботодавцю в набутті в Україні, іноземних країнах майнових прав інтелектуальної власності (розроблення техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше) при повному або частковому звільненні від основної роботи.
5.4. Брати участь (розробка техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше).
5.5. На оплату за окремою угодою, яка має бути додатком до цього договору, своєї участі у підготовці до використання об'єкта договору.
5.6. Передавати своє право на отримання винагороди іншій особі, робити це право об'єктом застави.

^ 6. Відповідальність сторін

За порушення умов цього договору Сторони несуть таку відповідальність:
6.1. За порушення зобов'язань щодо збереження конфіденційності інформації щодо ОПІВ сторони несуть таку відповідальність:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6.2. За несвоєчасну виплату винагороди Роботодавець сплачує Творцю(ям) за кожний прострочений день пеню у розмірі __________ відсотка суми, належної до сплати.

7. Інші умови

7.1. На вимогу однієї із Сторін, але за їх взаємною згодою, умови договору можуть бути переглянуті. Підставою цього може бути зміна цін і тарифів, які установлюються централізованим порядком, зміна в законодавстві України тощо.
7.2. Зміни та доповнення до цього договору мають бути оформлені додатковим договором або двостороннім протоколом до цього договору з обов'язковим підписом сторін.
7.3.______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

^ 8. Вирішення спорів

8.1. Спори, пов'язані з тлумаченням та виконанням Сторонами умов цього договору, вирішуються шляхом переговорів, при цьому Творець(і) мають право для участі в переговорах залучати
_________________________________________________________________________________________.
У разі недосягнення згоди в ході переговорів вирішення спірних питань буде проводитися у судовому порядку у ________________________________________________________________________________
(вказати назву судового органу)


^ 9. Строк дії договору

9.1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання сторонами.
9.2. Цей договір укладено строком на___________________________________________________________
9.3. По завершенню зазначеного у підпункті 9.2 цього пункту строку дії договору, умови, пов'язані з грошовими виплатами, продовжують діяти аж до завершення розрахунків за реалізацію продукції, виготовленої з використанням ОГПВ під час дії договору.
9.4. Якщо Роботодавець з власної вини не отримає охоронного документа або якщо охоронний документ з його вини втратить чинність, то цей факт не може бути підставою для припинення договору. У такому разі умови щодо виплати винагороди продовжують діяти протягом усього строку використання Роботодавцем ОПІВ у межах визначеного підпунктом 9.2 цього пункту договору строку, Але не довше граничного строку дії охоронного документа, що не одержаний або втратив чинність.

^ 10. Юридичні адреси Сторін

Творець: __________________________________________________________________________________

Роботодавець:______________________________________________________________________________

Підписи: _______________ _________________

Від роботодавця Творець(і)

_________________ _________________
(Підпис) (Підпис)

_________________ _________________
(Посада) (ПІБ)

_________________
(ПІБ)

М.П.

"____" ___________" 20__ р.

Варіант Б.
(Заповнюється у разі винесення Роботодавцем рішення про ОПІВ як комерційну таємницю).

^ 2. Обов'язки Роботодавця

Роботодавець зобов'язується:
2.1. Зберігати одержану інформацію як комерційну таємницю та вживати заходів щодо збереження її секретності протягом ____________ років.
2.2. По завершенню строку, вказаного у підпункті 2.1, або у разі прийняття рішення про дострокову відмову в зберіганні одержаної інформації щодо об'єкта договору як комерційної таємниці - вжити заходів щодо набуття майнових прав на ОПІВ, що був об'єктом комерційної таємниці.
2.3. Якщо при цьому буде винесено рішення і про відмову в одержанні охоронного документа - завчасно запропонувати Творцю(ям) укласти договір про передачу йому(їм) права на отримання такого документа (не пізніше ніж за два місяці до завершення строку конфіденційності).
2.4. Якщо Творцем(ями) буде прийнято рішення про подання заявки на ОПІВ - зберігати конфіденційність інформації до офіційної публікації уповноваженим відомством інформації про заявку чи про видачу охоронного документа.
2.5. Не чинити дій, які б перешкоджали одержанню Творцем(ями) охоронного документа.
2.6. На час дії договору забезпечити Творцю(ям) такі умови матеріального, виробничого і соціального характеру, необхідні для ефективної творчої діяльності:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.7. Надати можливість Творцю(ям) брати участь в роботах з підготовки використання об'єкта договору (розроблення техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше), при необхідності повністю або частково звільнити його від основної роботи.
2.8. Оплатити участь Творця(ів) у підготовці до використання об'єкта за окремою угодою, яка має бути додатком до цього договору.
2.9. Видати Творцю винагороду за ОПІВ у випадках:
1) використання ОПІВ у власному виробництві та/або продажу ліцензії в межах України за такими умовами:
а) види винагороди: заохочувальна, періодична винагорода;
б) розмір винагороди:
- заохочувальна __________ грн.;
- періодична ______%{______________відсотків) від ___________
(прописом)
________________________________________________________________*,
(зазначається показник результатів економічної діяльності)

визначеного згідно з _________________________________________________________________________
(вказується методика визначення вибраного показника)
або _________________________грн. щорічно (у разі, якщо об'єкт не використовується);

________% (_____________________________відсотків) чистого доходу,
(прописом)
одержаного від продажі ліцензії в межах України;
в) порядок виплати винагороди:
- заохочувальна сплачується одноразово, розмір визначається у гривнях;
- періодична винагорода сплачується протягом строку дії (виключних) майнових прав або ліцензії і(або) ліцензійного договору;
г) строки виплати винагороди:
- заохочувальна - не пізніше двох місяців після отримання рішення відомства про можливість видання охоронного документа або набрання чинності ліцензії і(або) ліцензійного договору;
- періодична - не пізніше ______місяців по завершенню періоду, за який сплачується винагорода, або від дня отримання ліцензійного платежу;
д) періодичність виплати періодичної винагороди
_________________________________________________________________________________________,
(щомісячно, щоквартально, щорічно)
починаючи від дати використання об'єкта, при цьому:
- якщо використання об'єкта розпочалося до укладання цього договору перша сплата відбувається протягом двох місяців після подання заявки за весь період, що минув від дня початку використання;
- перша сплата проводиться за неповний розрахунковий період, якщо він не співпадає з періодом бухгалтерської звітності.;
е) інші умови виплати*** _________________________________________________________________________________________.
2) реалізації в зарубіжних країнах при продажу ліцензії (безпатентної) ті(або) поставці на експорт продукції, виготовленої з використанням об'єкта, за такими умовами:
а) види винагороди: заохочувальна, періодична винагорода;
б) розмір винагороди:
- заохочувальна ________ грн.;
- періодична ______% (_____________________відсотків) доходу,
(прописом)
одержаного Роботодавцем від такої діяльності;
в) порядок виплати винагороди:
- заохочувальна сплачується одноразово, розмір визначається у гривнях;
- періодична винагорода сплачується протягом строку дії ліцензії і (або) договору (контракту) на поставку (виключних) продукції;
г) строки виплати винагороди:
- заохочувальна - не пізніше двох місяців після підписання ліцензійного договору або підписання договору (контракту) на поставку продукції;
- періодична - не пізніше _____місяців по отриманню кожного ліцензійного платежу від ліцензіата;
д) періодичність виплати періодичної винагороди
________________________________________________________________________________________,
(щомісячно, щоквартально, щорічно)
починаючи від дати набрання чинності ліцензією, ліцензійним договором, договором (контрактом на поставку товарів, при чому перша сплата проводиться за неповний розрахунковий період, якщо
він не співпадає з періодом бухгалтерської звітності;
е) інші умови виплати _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2.10. У разі прийняття рішення про набуття по завершення терміну зберігання інформації як комерційної таємниці майнових прав інтелектуальної власності - за два місяці до подання заявки укласти з Творцем(ями) договір про виплату справедливої винагороди.
2.11. У разі прийняття рішення про передачу права на майнові права інтелектуальної власності іншій особі, - забезпечити в договорі про передачу прав захист прав Творця(ів) на рівні, не нижчому ніж у цьому договорі.
2.12. Виплачувати належну Творцю винагороду його спадкоємцю(ям) і (або) правонаступникам.
2.13. У разі, якщо об'єкт договору не буде комерціалізовано протягом чотирьох років від дня підписання цього договору - провести з Творцем(ями) переговори про передачу їм права на набуття майнових прав інтелектуальної власності.

^ 3. Права Роботодавця

Роботодавець має право:
3.1. Використовувати об'єкт договору у власному виробництві на власний розсуд, у тому числі і як об'єкт застави.
3.2. На дострокове винесення рішення про припинення зберігання інформації щодо об'єкта договору як комерційної таємниці.
3.3 Передати право на об'єкт договору іншій особі, забезпечивши при цьому в договорі про передачу прав захист прав Творця(ів) на рівні, не нижчому ніж у цьому договорі.
3.4. На безоплатне з боку Творця(ів) сприяння одержанню охоронних документів на ОПІВ в Україні та в іноземних державах (участь в підготовці матеріалів заявки на ОПІВ: складання опису заявки, формули винаходу або корисної моделі, виготовлення креслень, ескізів тощо).
3.5. На сприяння (за окрему плату чи без такої) з боку Творця(ів) в доведенні об'єкта договору до стану, придатного для промислового використання.
3.6. На використання об'єкта договору у власному виробництві у разі дострокового припинення чинності цього договору і переоформлення майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт на ім'я Творця(ів).

^ 4. Обов'язки Творця(ів)

4.1. Зберігати конфіденційність інформації щодо об'єкта договору протягом строку чинності договору і, у разі подання Роботодавцем заявки на набуття майнових прав інтелектуальної власності, до офіційної публікації компетентним відомством відомостей щодо заявки або про видачу охоронного документа,
4.2. Сприяти одержанню Роботодавцем охоронних документів на об'єкт договору в Україні та в іноземних державах (участь у підготовці матеріалів заявки на об'єкт промислової власності: складання опису заявки, формули винаходу або корисної моделі та інше).
4.3. Сприяти (за окрему плату чи без такої) Роботодавцю довести об'єкт договору до стану, придатного для промислового використання.
4.4. Протягом _____ днів після повідомлення Роботодавця про намір відмовитися від набуття майнових прав на об'єкт договору прийняти рішення щодо набуття таких прав на своє ім'я.
4.5. У разі набуття майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт договору укласти з Роботодавцем ліцензійний договір про використання цих прав на правах невиключної ліцензії з розміром роялті, що відповідав розміру справедливої винагороди, що її Творець(ці) міг(могли) отримати за цим договором.

^ 5. Права Творця(ів)

Творець(і) має(мають) право:
5.1. Ознайомитись з розрахунком суми винагороди і матеріалами, використаними при цих розрахунках.
5.2. На набуття на своє ім'я прав інтелектуальної власності на об'єкт договору у разі відмови Роботодавця.
5.3. Сприяти Роботодавцю в набутті в Україні, іноземних країнах майнових прав інтелектуальної власності (розроблення техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше) при повному або частковому звільненні від основної роботи.
5.4. Брати участь (розроблення техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше) у впровадженні ОПІВ у виробництво.
5.5. На оплату за окремою угодою, яка має бути додатком до цього договору, своєї участі у підготовці до використання об'єкта договору.
5.6. На набуття на своє ім'я майнових прав інтелектуальної власності, якщо Роботодавець більше чотирьох років не використовує об'єкт договору.
5.7. Передавати своє право на отримання винагороди іншій особі, робити це право об'єктом застави.

^ 6. Відповідальність сторін

За порушення умов цього договору Сторони несуть таку відповідальність:
6.1. За порушення зобов'язань щодо збереження конфіденційності інформації щодо об'єкта договору:
__________________________________________________________________________________________
6.2. За несвоєчасну виплату винагороди Роботодавець сплачує Творцю(ям) за кожний прострочений день пеню у розмірі _______ відсотка суми, належної до сплати.

7. Інші умови

7.1. На вимогу однієї із Сторін, але за їх взаємною згодою, умови договору можуть бути переглянуті. Підставою цього може бути зміна цін і тарифів, які установлюються централізованим порядком,
зміна в законодавстві України тощо.
7.2. Зміни та доповнення до цього договору мають бути оформлені додатковим договором або двостороннім протоколом до цього договору з обов'язковим підписом сторін.
7.3.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ 8. Вирішення спорів

8.1. Спори, пов'язані з тлумаченням та виконанням Сторонами умов цього договору, вирішуються шляхом переговорів, при цьому Творець(ці) мають право для участі в переговорах залучати
_____________________________________________________________________________________.
У разі недосягнення згоди в ході переговорів вирішення спірних питань буде проводитися у судовому порядку у_______________________________________________________________________________
(вказати назву судового органу)

^ 9. Строк дії договору

9.1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання сторонами.
9.2. Цей договір укладено строком на ________________________________________________________.
9.3. По завершенню зазначеного у підпункті 9.2 цього пункту строку дії договору, умови, пов'язані з грошовими виплатами, продовжують діяти аж до завершення розрахунків за реалізацію продукції, виготовленої з використанням ОПІВ під час дії договору.
9.4. Якщо Роботодавець з власної вини не отримає охоронного документа на об'єкт договору, то цей факт не може бути підставою для припинення виплати винагороди. У такому разі умови щодо виплати винагороди продовжують діяти протягом усього строку використання Роботодавцем об'єкта договору в межах визначеного у підпункті 9.2 цього пункту договору строку, але не довше граничного строку дії охоронного документа, що не одержаний або втратив чинність.
9.5. Цей договір може бути продовжено за взаємною згодою сторін, але не більше _____ років.
Умови продовження строку дії цього договору будуть визначені за ____________ місяців до закінчення дії цього договору.

^ 10. Юридичні адреси Сторін

Творець(і): _________________________________________________________________________________________

Роботодавець:____________________________________________________________________________

Підписи: _______________ _________________

Від роботодавця Творець(і)

_________________ _________________
(Підпис) (Підпис)

_________________ _________________
(Посада) (ПІБ)

_________________
(ПІБ)

М.П.

"____" ___________" 20__ р.


Варіант В.
(Заповнюється у разі передачі Роботодавцем
права на набуття майнових прав інтелектуальної
власності іншій особі).

^ 2. Обов'язки Роботодавця


Роботодавець зобов'язується:
2.1. Зберігати одержану інформацію щодо створеного ОПІВ як комерційну таємницю та вживати заходів щодо збереження її секретності протягом _____ років.
2.2. Передачу права на набуття майнових прав на ОПІВ
________________________________________________________________________________________
(вказати найменування особи, якій передаються права)
здійснити на підставі договору.
2.3. У договорі про передачу права на набуття майнових прав на ОПІВ іншій особі обумовити порядок виплати справедливої винагороди Творцю(ям). Погодити цю частину договору з Творцем(ями).
2.4. Виплатити Творцю(ям) за створення ОПІВ винагороду у розмірі ________ (__________________)грн.
(прописом)
2.5. Надати можливість Творцю(ям) брати участь у роботах з надання допомоги вказаній у підпункті 2.2 цього пункту договору особі в отриманні охоронного документа на ОПІВ та підготовки його використання (розроблення техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше), при необхідності
тимчасово повністю або частково звільнити його від основної роботи.

^ 3. Права Роботодавця

Роботодавець має право:
3.1. Передати право на набуття майнових прав інтелектуальної власності будь-якій особі за власним вибором.
3.2. Передати Творцю(ям) право на укладання з іншою особою договору про передання права на набуття майнових прав інтелектуальної власності щодо створеного об'єкта. При цьому Роботодавець має право використовувати вказаний ОПІВ на правах невиключної ліцензії.

^ 4. Обов'язки Творця(ів)

Творець(і) зобов'язується(ються):
4.1. Зберігати конфіденційність інформації щодо ОПІВ протягом строку, визначеного умовами договору між Роботодавцем та особою, вказаною у пункті 2.2. цієї частини договору.
4.2. Сприяти Роботодавцю в укладанні договору.
4.3. Сприяти (за окрему плату чи без такої) Роботодавцю довести об'єкт договору до стану, придатного для реалізації.
4.4. У розумний термін розглянути та погодити частину проекту договору, що стосується розміру справедливої винагороди.

^ 5. Права Творця(ів)

Творець(і) має(мають) право:
5.1. Ознайомитись з умовами договору, що стосуються розміру винагороди та погодити їх.
5.2. На укладання за згодою Роботодавця договору з іншою особою про передання їй права на набуття прав інтелектуальної власності на створений ОПІВ.
5.3. Право на винагороду від Роботодавця за створення ОШВ, що є об'єктом договору передання прав.
5.4. Брати (за згодою Роботодавця) участь (розроблення техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше) у наданні допомоги особі, вказаній у підпункті 2.2 цього варіанту договору, в одержанні охоронних документів на ОПІВ та підготовці його використання.
5.5. На збереження за собою робочого місця у Роботодавця на час виконання робіт по підпункту 5.4 цього пункту.
5.6. Передавати своє право на отримання винагороди іншій особі, робити це право об'єктом застави.

^ 6. Відповідальність сторін


За порушення умов цього договору Сторони несуть таку відповідальність:
6.1. За порушення зобов'язань щодо збереження конфіденційності інформації:
_________________________________________________________________________________________
6.2. За несвоєчасну виплату винагороди Роботодавець сплачує Творцю(ям) за кожний прострочений день пеню у розмірі _______ відсотка суми, належної до сплати.

7. Інші умови

7.1. На вимогу однієї із Сторін, але за їх взаємною згодою, умови договору можуть бути переглянуті. Підставою цього може бути зміна цін і тарифів, які установлюються централізованим порядком,
зміна в законодавстві України тощо.
7.2. Зміни та доповнення до цього договору мають бути оформлені додатковим договором або двостороннім протоколом до цього договору з обов'язковим підписом сторін.
7.3._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ 8. Вирішення спорів

8.1. Спори, пов'язані з тлумаченням та виконанням Сторонами умов цього договору, вирішуються шляхом переговорів, при цьому Творець(і) мають право для участі в переговорах залучати
________________________________________________________________________________________
(вказати найменування представника)

У разі недосягнення згоди в ході переговорів вирішення спірних питань буде проводитися у судовому порядку у________________________________________________________________________________
(вказати назву судового органу)


^ 9. Строк дії договору

9.1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання сторонами.
9.2. Цей договір укладено строком на _________________________________________________________
9.3. По завершенню зазначеного у підпункті 9.2 цього пункту строку дії договору, умови, пов'язані з грошовими виплатами, продовжують діяти аж до завершення розрахунків за реалізацію продукції, виготовленої з використанням ОПІВ під час дії договору.
9.4. Якщо Роботодавець з власної вини не отримає охоронного документа на об'єкт договору, то цей факт не може бути підставою для припинення виплати винагороди. У такому разі умови щодо виплати винагороди продовжують діяти протягом всього строку використання Роботодавцем об'єкта договору, в межах визначеного у підпункті 9.2 цього пункту договору строку, але не довше граничного строку дії охоронного документу, що не одержаний або втратив чинність.
9.5. Цей договір може бути продовжено за взаємною згодою сторін, але не більше _____ років.
Умови продовження строку дії цього договору будуть визначені за ____________ місяців до закінчення дії цього договору.


10. Юридичні адреси Сторін


Творець(і): _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Роботодавець:______________________________________________________________________________

Підписи: _______________ _________________

Від роботодавця Творець(і)

_________________ _________________
(Підпис) (Підпис)

_________________ _________________
(Посада) (ПІБ)

_________________
(ПІБ)

М.П.

"____" ___________" 20__ р.


Примітки. У розділах 2А, 2В:

1. Уп. 2,6 (***) можуть бути включені, наприклад, такі умови:
надання Творцю індивідуального режиму роботи, спеціальної посади на період роботи над об'єктом промислової власності, забезпечення Творця допоміжним персоналом і устаткуванням, надання
безвідсоткових позик, додатково оплачуваних днів відпустки, творчої відпустки та інше;
за домовленістю сторін - забезпечення окремих умов може бути диференційовано по етапам (з моменту укладення договору, з дати подачі заявки на об'єкт промислової власності та інше).
2. Уп. 2.7 , при звільненні Творця частково або повністю від основної роботи для участі його в роботах з підготовки використання об'єкта промислової власності на тому ж підприємстві, необхідно вказати розмір компенсації або оплати праці на цей період.
Взаємовідносини в цьому випадку можуть бути також врегульовані на підставі окремого договору.
3. Винагороду за використання об'єкта промислової власності по п. 2.6 договору сплачує Творцю(ям) Роботодавець чи його правонаступник, який є власником майнових прав інтелектуальної власності, відповідно законів України з охорони прав на ОПІВ.
При цьому може бути:
а) розмір винагороди - відсоток від доходу, прибутку, економічного ефекту чи собівартості продукції, фіксована сума тощо;
б) види виплати - заохочувальна, періодична, диференційована за роками;
в) порядок виплати - авансова, одноразова, поетапна, диференційована за роками використання, після надходження коштів на рахунок, після отримання платежів тощо;
г) строки виплати - конкретна дата місяця, кварталу, півріччя, року тощо;
д) періодичність виплати - помісячна, поквартальне, щорічно тощо;
є) інші умови виплати - доплата до заробітної плати тощо. Усі платежі з цього договору розуміються як платежі нетто на користь Творця. Платежі нетто - платежі, при яких всі можливі збори і податки сплачуються Роботодавцем.

4. В п. 6.2 можна зазначити, що Роботодавець звільняється від сплати санкцій, якщо порушення ним своїх зобов'язань зумовлені незалежними від нього обставинами.

Похожие:

Між роботодавцем І творцем про винагороду iconЗміст
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради І виконавчого органу
Між роботодавцем І творцем про винагороду iconКодекс законів про працю України, інші нормативно-правові акти, що...
Цей контракт є трудовим договором, на підставі якого виникають трудові відносини між Керівником та Органом управління
Між роботодавцем І творцем про винагороду iconСказки про тик так, про алфавит и про многое другое
Этот второй тайм казался нескончаемым. Но вот наконец истекает 45 я минута, и приезжие выигрывают со счетом 2: 1
Між роботодавцем І творцем про винагороду iconДина Сабитова Три твоих имени М.: Издательство: Розовый жираф. 2012....
А ты пой веселую песню! Пой про ландыши! — Ритка тревожно смотрит в лицо старухе. Кому же нравится, когда при нем поют и плачут....
Між роботодавцем І творцем про винагороду iconПро красу, про моду І хороший смак
Мета. Формувати уявлення про справжню красу людини; розвивати естетичний смак, почуття міри у моді
Між роботодавцем І творцем про винагороду icon2. Прямі, що лежать в одній площині І ніколи не пересікаються між...
Прямі, що лежать в одній площині І ніколи не пересікаються між собою, називаються паралельними
Між роботодавцем І творцем про винагороду iconІнструкція про порядок відвідування громадянами України, іноземними...
Мнс від 15. 08. 2007 №556 «Про здійснення міжнародного співробітництва в системі мнс», та наказу державного департаменту – Адміністрації...
Між роботодавцем І творцем про винагороду iconЗатверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України...

Між роботодавцем І творцем про винагороду iconМарк Твен Приключения Гекльберри Финна Перевод: Нина Леонидовна Дарузес Глава первая
Это ничего, я еще не видел таких людей, чтобы совсем не врали, кроме тети Полли и вдовы, да разве еще Мэри. Про тетю Полли – это...
Між роботодавцем І творцем про винагороду iconКонтракт на управління підприємством
Підприємством, забезпе­чувати його високоприбуткову діяльність, а Вищий орган зо­бов'язується створювати необхідні умови для роботи...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница