Про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А»
Скачать 176.73 Kb.
НазваниеПро участь у Фонді фінансування будівництва виду «А»
Дата публикации11.03.2014
Размер176.73 Kb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Право > Документы
Договір № ____

про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А»

м. _______ «__» _________ 201_ року

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», що є юридичною особою за чинним законодавством України, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до чинного законодавства України, надалі за текстом – «Управитель», в особі _____________ (посада уповноваженої особи) __________________________ (прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи), який (яка) уповноважений (уповноважена) на вчинення юридично значимих дій ___________________ (зазначити: Статутом/Довіреністю № ___ від «__» ________ 20__ року), з однієї сторони,

та

*_______________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові), надалі за текстом – «Довіритель», паспорт серії _____ № ______________, виданий ______________________________ дата видачі «__» ________ ____ року, ідентифікаційний номер _________________________________, місце проживання: м. ________, вул. ____________, з другої сторони,

*_______________________________________________________ (зазначити повне найменування юридичної особи), що є юридичною особою за чинним законодавством України, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до чинного законодавства України, надалі за текстом – «Довіритель», в особі _____________ (посада уповноваженої особи) __________________________ (прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи), який (яка) уповноважений (уповноважена) на вчинення юридично значимих дій ___________________ (зазначити: Статутом/Довіреністю № ___ від «__» ________ 20__ року), з другої сторони,

(* зазначається в залежності від того фізична або юридична особа виступає Довірителем)

які надалі за текстом спільно іменуються як «^ Сторони», а по окремості як «Сторона»,

уклали цей Договір № __ про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А», надалі за текстом – «Договір», про наведене нижче:

^ Терміни, що вживаються в цьому Договорі

«Вимірні одиниці» – встановлені Правилами ФФБ одиниці виміру Об’єкта інвестування, які визначаються в метричних одиницях або частках (відсотках) цього ж Об’єкта інвестування як єдиного цілого згідно з проектом спорудження Об’єкта будівництва, поточна ціна яких визначається Забудовником.

«Графік сплати» - графік сплати вартості вимірних одиниць Об’єкта інвестування, наведений у Свідоцтві про участь у ФФБ, яке видається після внесення Довірителем грошових коштів.

«Забудовник» – _________________ (зазначити повне найменування Забудовника), юридична особа, яка відповідно до чинного законодавства України набула права на виконання функцій замовника спорудження Об’єкта будівництва та уклала договір з Управителем.

«Закріплення Об’єкта інвестування» - неможливість відчуження Об’єкта інвестування або обтяження Об’єкта інвестування будь-якими зобов’язаннями на користь третіх осіб за умови належного виконання Довірителем Графіку сплати;

«Об’єкт будівництва» – _________________________________________ (зазначити вид об’єкту будівництва, який споруджується: житловий будинок, торгівельно-офісний центр, комплекс житлових споруд з об’єктами соціальної інфраструктури тощо), який споруджується Забудовником за адресою: _________________________________ (зазначити будівельну адресу об’єкта будівництва), організацію будівництва якого здійснює Забудовник за рахунок грошових коштів Довірителів, отриманих Управителем у довірчу власність через ФФБ.

«Об’єкт інвестування» — об’єкт нерухомого майна, проектна технічна характеристика якого зазначена у Додатку №1 до цього Договору, що розміщуватиметься в Об’єкті будівництва;

«ФФБ» - фонд фінансування будівництва виду «А», метою створення якого є отримання довірителями об’єктів інвестування у власність, при цьому поточну ціну вимірної одиниці Об’єкта будівництва, споживчі властивості Об’єктів інвестування та Об’єкта будівництва, коефіцієнти поверху та комфортності визначає Забудовник;

«Правила ФФБ» – Правила Фонду фінансування будівництва виду «А» __________________________________ (зазначити повну назву Правил ФФБ), затверджених _________(зазначити назву документу) «___» _________ 20__ року, копія яких додається до цього Договору в Додатку №2;

«Рахунок ФФБ» – поточний рахунок, на якому обліковуються грошові кошти, передані довірителями у довірчу власність Управителю з метою отримання у власність об’єктів інвестування, що відкритий у балансі Управителя.

 1. ^ Предмет договору

  1. За цим Договором Довіритель на підставі повного визнання ним Правил ФФБ передає Управителю у довірчу власність кошти з метою отримання у власність Об’єкта інвестування та встановлює окремі обмеження щодо дій права довірчої власності Управителя, а Управитель приймає кошти на Рахунок ФФБ в управління для фінансування спорудження Об’єкту будівництва. План Об’єкта інвестування, його характеристика, технічна характеристика Об’єкта будівництва, а також перелік оздоблювальних робіт, що виконуватимуться в Об’єкті інвестування, Об’єкті будівництва та прибудинковій території, наведені у Додатку № 1 до Договору, який є його невід’ємною частиною.

  2. Для закріплення за Довірителем Об'єкта інвестування Довіритель повинен сплатити вартість не менше __ (_______________) (зазначити мінімальну кількість вимірних одиниць Об’єкта інвестування, оплата вартості яких дозволяє закріпити Об’єкт інвестування за Довірителем згідно Правил ФФБ) відсотків від загальної кількості Вимірних одиниць Об'єкта інвестування за поточною ціною вимірної одиниці Об’єкта інвестування, яка встановлена на дату розрахунків, упродовж ___ (_____________) календарних днів, що слідуватимуть за днем укладення цього Договору.

  3. Днем здійснення розрахунків між Довірителем та Управителем є день зарахування грошових коштів від Довірителя на Рахунок ФФБ.

  4. Встановлення поточної ціни Вимірної одиниці Об`єкта інвестування здійснюється Забудовником. Сума коштів, що вносяться Довірителем до ФФБ, визначається, виходячи з кількості Вимірних одиниць, за які здійснюється оплата за цим Договором, та поточної ціни Вимірної одиниці Об`єкта інвестування, з урахуванням коефіцієнтів поверху та комфортності цього Об’єкта інвестування на момент внесення коштів на Рахунок ФФБ згідно з Графіком сплати.

  5. Запланована дата введення Об’єкта будівництва в експлуатацію – ______________ (зазначити заплановану дату прийняття в експлуатацію Об’єкта будівництва).

 1. Права і обов’язки Сторін

  1. Довіритель має такі права:

   1. обрати Об`єкт інвестування з переліку об’єктів, які не закріплені (не зарезервовані) за іншими довірителями;

   2. відмовитись від участі в ФФБ з дотриманням вимог, які визначені цим Договором та Правилами ФФБ;

   3. змінити Об`єкт інвестування на інший в цьому ж Об’єкті будівництва у порядку та з дотриманням вимог, які передбачені цим Договором та Правилами ФФБ;

   4. уступити право вимоги за цим договором третім особам. Уступка Довірителем права вимоги за цим Договором відбувається у порядку та на умовах, які визначені Правилами ФФБ; уступка Довірителем права вимоги третім особам за Договором без згоди Управителя не допускається;

   5. залучати та використовувати кредитні кошти для виконання зобов`язань щодо розрахунків за цим Договором;

   6. за додаткову плату Забудовнику та за умови отримання попереднього письмового погодження Забудовника та Управителя внести зміни до плану Об’єкта інвестування, у порядку та на умовах, які передбачені цим Договором та Правилами ФФБ, з наступним наданням удосконаленого плану Об’єкту інвестування Управителю;

   7. мати інші права, які виникають з умов цього Договору та/або Правил ФФБ.

Всі вищезазначені права можуть бути реалізовані Довірителем виключно в порядку і на умовах, встановлених цим Договором та Правилами ФФБ.

  1. Довіритель зобов’язаний:

   1. особисто надавати Управителю всі необхідні документи та відомості, передбачені чинним законодавством, з метою ідентифікації особи Довірителя та іншого з подружжя;

   2. вносити кошти на Рахунок ФФБ в порядку, передбаченому цим Договором, та у строки, що зазначені у Свідоцтві про участь у ФФБ;

   3. після введення Об`єкта будівництва в експлуатацію здійснити з Управителем остаточні розрахунки на підставі даних технічної інвентаризації щодо фактичної загальної площі Об’єкта інвестування у порядку та у строки, що передбачені Правилами ФФБ;

   4. не пізніше 15 (П’ятнадцяти) календарних днів з дати отримання Довірителем акту прийому-передачі Об’єкту інвестування від Забудовника, або підписати підготовлений Забудовником акт прийому-передачі Об’єкта інвестування із зазначенням інформації про відсутність претензій Довірителя до Забудовника щодо Об’єкта інвестування, або подати у письмовій формі свої обґрунтовані зауваження щодо невиконання Забудовником своїх зобов’язань по Об’єкту будівництва і Об’єкту інвестування та щодо виявлених будівельних недоліків в порядку, передбаченому Правилами ФФБ та чинним законодавством України;

   5. своєчасно та у повному обсязі сплачувати Управителю винагороду за управління коштами та за надання додаткових послуг, передбачених Договором та Правилами ФФБ;

   6. виконувати Правила ФФБ.

  2. Управитель має право:

   1. достроково розірвати цей Договір та відкріпити від Довірителя Вимірні одиниці Об’єкта інвестування, закріплені за Довірителем, у випадках:

    1. прострочення Довірителем більше ніж на 30 (Тридцять) календарних днів термінів внесення коштів до ФФБ, визначених Графіком сплати;

    2. прострочення Довірителем більше ніж на 30 (Тридцять) календарних днів терміну сплати винагороди Управителю за управління коштами;

    3. нездійснення Довірителем додаткових розрахунків на суму позитивної різниці між фактичною загальною площею Об’єкта інвестування, визначеною на підставі технічної інвентаризації, та загальною проектною площею Об’єкта інвестування, яка зазначена в Додатку №1 до Договору, упродовж 10 (Десяти) робочих днів, що слідуватимуть за днем повідомлення Довірителя про необхідність здійснення додаткової оплати Об’єкта інвестування;

    4. невиконання або неналежного виконання Довірителем обов’язків зі сплати штрафних санкцій та вартості додаткових послуг Управителя, які передбачені цим Договором та Правилами ФФБ;

    5. неаргументованої відмови Довірителя від прийняття Об’єкту інвестування або відмови від підписання акту прийому-передачі Об’єкту інвестування упродовж 15 (П’ятнадцяти) календарних днів з дати отримання Довірителем такого акту прийому-передачі Об’єкту інвестування від Забудовника;

    6. в інших випадках, які передбачені цим Договором.

Відкріплення Вимірних одиниць від Довірителя спричиняє наслідки, які передбачені Правилами ФФБ.

   1. отримати винагороду за управління внесеними Довірителем до ФФБ коштами та надання Довірителю додаткових послуг у випадках та в порядку, що передбачені Правилами ФФБ та цим Договором;

   2. утримувати з належних Довірителю коштів всі визначені законодавством збори та податки для подальшого перерахування їх до бюджету у випадках, коли Управитель згідно з чинним законодавством України виступає податковим агентом Довірителя.

  1. ^ Управитель зобов’язаний:

   1. прийняти від Довірителя в управління грошові кошти у розмірі та порядку, що передбачений цим Договором, та забезпечити цільове використання коштів ФФБ відповідно до умов Договору;

   2. закріплювати за Довірителем Вимірні одиниці Об’єкта інвестування за фактом оплати їх вартості на умовах та в порядку, що передбачені цим Договором та Правилами ФФБ;

   3. оформлювати та видавати (замінювати) Довірителю Свідоцтва про участь у ФФБ в підтвердження закріплення за Довірителем Вимірних одиниць Об’єкту інвестування;

   4. уступити Довірителю майнові права на Об’єкт інвестування в цілому шляхом укладення з Довірителем договору про уступку майнових прав на Об’єкт інвестування у випадку, якщо Довірителем будуть повністю виконані обов’язки зі сплати коштів до ФФБ згідно з Графіком сплати;

   5. за умови належного виконання Довірителем цього Договору та Правил ФФБ внести дані про такого Довірителя до переліку Довірителів, які мають права на отримання у власність закріплених за Довірителями Об’єктів інвестування, а також передати такий перелік Забудовнику упродовж 10 (Десяти) робочих днів, що слідуватимуть за днем отримання від Забудовника письмового повідомлення про введення Об’єкта будівництва в експлуатацію;

   6. після введення Об’єкта будівництва в експлуатацію оформити Довірителю довідку про повну сплату вартості всіх вимірних одиниць Об’єкта інвестування за умови виконання Довірителем обов’язків, які передбачені пп. 2.2.2 та пп. 2.2.3 п. 2.2 ст. 2 Договору; при цьому зазначена довідка видається в обмін на Свідоцтво про участь у ФФБ;

   7. на письмову вимогу Довірителя надавати йому інформацію про учасників будівництва та стан спорудження Об`єкта будівництва; при цьому форму (усна чи письмова) та спосіб надання зазначеної інформації Управитель обирає самостійно: за адресою/телефоном, що вказані Довірителем у цьому Договорі, повідомлення в засобах масової інформації, розміщення інформації на дошці оголошень в приміщеннях Управителя чи на веб-сторінці Управителя в мережі Internet. Зміст та обсяг інформації, що надається Управителем про учасників та стан спорудження Об’єкта будівництва, Управитель попередньо погоджує із Забудовником та відповідним учасником спорудження Об’єкта будівництва.

 1. ^ Порядок управління коштами та обмеження дій Управителя

  1. Довіритель передає Управителю в довірчу власність кошти в національній валюті України згідно з Графіком сплати шляхом їх перерахування на рахунок №_______________ в АТ «Дельта Банк», МФО 380236.

  2. Після внесення Довірителем грошових коштів до ФФБ згідно з Графіком сплати та документального підтвердження надходження на Рахунок ФФБ, зазначений в пункті 3.1. Договору, грошових коштів Управитель закріплює за Довірителем відповідну (оплачену) кількість Вимірних одиниць Об’єкта інвестування та упродовж трьох банківських днів з дня надходження таких коштів видає (замінює) Довірителю Свідоцтво про участь у ФФБ.

  3. Під час дії цього Договору встановлюються наступні обмеження права довірчої власності Управителя коштами:

   1. Управитель не може доручити здійснення управління коштами Довірителя іншим особам та зобов'язаний здійснювати управління коштами Довірителя особисто;

   2. Управитель не може використовувати отримані в управління грошові кошти Довірителя не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

   3. Управитель не може на свій розсуд припиняти управління коштами або в односторонньому порядку розривати цей Договір, крім випадків,передбачених цим Договором;

   4. Управитель не може вимагати від Довірителя виконання всіх своїх зобов'язань у разі, якщо Управитель не виконує свої зобов'язання за цим Договором;

   5. Управитель не може встановлювати обов’язкові для Довірителя умови, з якими останній не мав можливості ознайомитися перед укладенням цього Договору, за винятком норм, встановлених чинним законодавством України.

  4. У випадку дострокового введення Об’єкта будівництва в експлуатацію Управитель протягом 10 (Десяти) робочих днів з дати отримання від Забудовника документів, що підтверджують введення Об'єкта будівництва в експлуатацію, повідомляє Довірителя про необхідність здійснення остаточних розрахунків за Об’єкт інвестування.

 2. ^ Порядок здійснення остаточних розрахунків

  1. Загальна площа Об`єкта інвестування є проектною і підлягає уточненню після введення Об`єкта будівництва в експлуатацію на підставі даних технічної інвентаризації. На підставі даних щодо фактичної загальної площі Об'єктів інвестування Довіритель здійснює остаточні розрахунки з Управителем ФФБ на таких умовах:

 1. у разі, якщо фактична загальна площа Об'єкта інвестування менша, ніж загальна площа за проектом, і ця різниця становить більше 0,5 кв. м., то Управитель повертає Довірителю кошти в сумі, що відповідає вартості відповідної кількості Вимірних одиниць Об'єкта інвестування, на яку зменшилась загальна площа Об'єкта інвестування;

 2. у разі, якщо фактична загальна площа Об'єкта інвестування більша, ніж загальна площа за проектом, і ця різниця становить більше 0,5 кв. м., то Довіритель вносить до ФФБ кошти в сумі, що відповідає вартості відповідної кількості Вимірних одиниць Об'єкта інвестування, на яку збільшилась загальна площа Об'єкта інвестування;

 3. остаточні розрахунки за даними технічної інвентаризації здійснюються за поточною на момент здійснення остаточних розрахунків ціною Вимірної одиниці Об'єкта інвестування протягом 10 (Десяти) робочих днів, що слідуватимуть за днем повідомлення Довірителя про необхідність здійснення додаткової оплати Об’єкта інвестування, розрахованої на підставі отриманих Управителем від Забудовника копій оформлених технічних паспортів на Об’єкти інвестування;

 4. у випадках, коли зменшення площі є наслідком зміни планування Об’єкта інвестування за ініціативою Довірителя, Управитель не повертає Довірителю кошти, які становлять різницю між вартістю оплаченої та збудованої кількості Вимірних одиниць Об’єкта інвестування.

  1. Розмір коштів, що підлягають поверненню Довірителю або додатковій сплаті ним на Рахунок ФФБ, визначається Управителем, виходячи з встановленої Забудовником поточної на момент здійснення остаточних розрахунків ціни вимірної одиниці Об`єкта інвестування.

  2. Після здійснення Довірителем остаточних розрахунків з Управителем, включаючи сплату винагороди Управителю, Управитель видає Довірителю довідку про повну сплату вартості Об`єкта інвестування в обмін на оригінал Свідоцтва про участь у ФФБ. Довідка про повну сплату вартості Об`єкта інвестування засвідчує право Довірителя на набуття у власність закріпленого за ним Об’єкта інвестування, внесення Довірителем до ФФБ коштів у повному обсязі, а також виконання ним інших умов Договору.

 1. ^ Винагорода Управителя

  1. За здійснення управління коштами за цим Договором Довіритель перераховує Управителю винагороду у розмірі ___,__ (__________ гривень 00 копійок) грн. (без ПДВ) не пізніше дня, наступного за датою укладання цього Договору, на рахунок Управителя №_____________ в АТ «Дельта Банк», МФО 380236.

  2. Управитель може надавати Довірителю наступні додаткові платні послуги, за надання яких Довіритель сплачує Управителю винагороду в розмірі:

   1. за оформлення заміни Об`єкту інвестування – __% (________) відсоток від вартості закріплених за Довірителем Вимірних одиниць в Об`єкті інвестування за ціною Вимірної одиниці Об`єкта інвестування, визначеної на день подачі заяви про заміну Об’єкта інвестування;

   2. за оформлення відступлення права вимоги Довірителя на користь третіх осіб – __% (__________) відсотків від вартості Вимірних одиниць Об’єкта інвестування, що відступаються новому довірителю, за ціною Вимірної одиниці Об`єкта інвестування, визначеної на день подачі заяви;

   3. за повне повернення коштів на підставі відмови Довірителя від подальшої участі у ФФБ – __% (_____________) відсотків від суми коштів, що підлягає поверненню на користь Довірителя з одночасним оформленням відмови Довірителя від участі у ФФБ та дострокового розірвання Договору;

  3. Винагорода за надання Управителем додаткових послуг сплачується Довірителем на рахунок Управителя, зазначений у п. 5.1 цього Договору, до моменту фактичного надання додаткових послуг, якщо інше не передбачено цим Договором.

 2. Порядок та умови дострокового розірвання Договору та повернення Довірителю коштів з ФФБ

  1. Повернення Довірителю коштів з ФФБ можливе у випадках:

   1. дострокового розірвання Договору та відмови Довірителя від участі у ФФБ за ініціативою Довірителя;

   2. дострокового розірвання Договору за ініціативою Управителя внаслідок порушення Довірителем цього Договору та/або Правил участі у ФФБ.

6.2. Довіритель має право відмовитись від участі у ФФБ з можливістю подальшого дострокового розірвання цього Договору в наступному порядку:

6.2.1. Довіритель надсилає на адресу Управителя лист про свій намір відмовитися від участі у ФФБ з пропозицією достроково розірвати цей Договір не пізніше ніж за __ (______) місяці до запланованої Довірителем дати виходу із ФФБ та дострокового розірвання Договору;

6.2.2. Управитель впродовж __ (___________) робочих днів з дати отримання повідомлення Довірителя про намір відмови від участі у ФФБ готує та надсилає Довірителю договір про дострокове розірвання цього Договору за умови виконання Довірителем обов’язків, передбачених Договором та Правилами ФФБ;

6.2.3. після отримання Управителем від Довірителя винагороди за оформлення дострокового розірвання Договору за ініціативою Довірителя та відмови Довірителя від подальшої участі у ФФБ у розмірі, передбаченому ст. 5 Договору та Правилами ФФБ, Управитель повертає грошові кошти Довірителю в порядку та на умовах, передбачених Правилами ФФБ.

Строки повернення Довірителю коштів, вказані у Правилах ФФБ і в цьому Договорі, дотримуються Управителем за умови, якщо на момент отримання Управителем відповідного листа від Довірителя про намір достроково припинити участь у ФФБ та дію цього Договору відсутня заборгованість Довірителя зі сплати вартості послуг перед Управителем. У випадку наявності заборгованості Довірителя зі сплати вартості послуг перед Управителем строки повернення коштів Довірителю Управитель повідомляє додатково;

6.2.4. у випадку якщо Довіритель не з’явився в установу Управителя за отриманням коштів, які підлягають виплаті у зв’язку із розірванням цього Договору, кошти залишаються на рахунку ФФБ до моменту їх витребування Довірителем, а після припинення ФФБ – передаються в депозит нотаріуса чи державної нотаріальної контори як підтвердження виконання зобов’язань Управителя перед Довірителем;

6.2.5. Договір вважається припиненим з моменту укладання відповідного Договору про дострокове розірвання цього Договору.

6.3. Управитель має право достроково розірвати Договір і відкріпити від Довірителя всі закріплені за ним Вимірні одиниці Об'єкта інвестування у випадках, передбачених у пп. 2.3.1 п. 2.3 ст. 2 Договору, внаслідок чого Довіритель визнається таким, що відмовився від участі у ФФБ. При оформленні дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Управителя у зв’язку із порушенням Довірителем цього Договору Управитель самостійно утримує __% (__________) відсотків від суми коштів, що підлягає поверненню Довірителю.

 1. ^ Строк дії Договору

  1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання безпосередньо Довірителем/уповноваженим представником Довірителя та уповноваженим представником Управителя і скріплення печаткою, а також сплати Довірителем вартості не менше ніж __ (_______________) (зазначити мінімальну кількість Вимірних одиниць Об’єкта інвестування, оплата вартості яких дозволяє закріпити Об’єкт інвестування за Довірителем згідно Правил ФФБ) відсотків Вимірних одиниць загальної проектної площі Об’єкта інвестування. Договір припиняє дію з моменту виконання Сторонами всіх обов’язків, які передбачені цим Договором та Правилами ФФБ.

  2. Договір може бути достроково розірваний у порядку та на умовах, які визначені Правилами ФФБ та цим Договором.

  3. Управління майном за цим Договором припиняється у випадках:

- повного виконання Управителем зобов'язань перед Довірителем;

- відмови Довірителя від участі в ФФБ в порядку, передбаченому Правилами ФФБ;

- смерті Довірителя - фізичної особи або ліквідації Довірителя - юридичної особи;

- невиконання Довірителем своїх зобов'язань перед Управителем щодо внесення коштів до ФФБ;

- відкріплення Управителем від Довірителя закріпленого за ним Об'єкта інвестування за невиконання Довірителем своїх зобов'язань за Договором.

  1. Якщо Довіритель виконав усі зобов'язання перед Управителем та після введення Об'єкта будівництва в експлуатацію підписав Акт прийому-передачі закріпленого за ним Об'єкта інвестування, умови цього Договору про участь у ФФБ вважаються виконаними та управління майном припиняється.

  2. У випадку, якщо Управитель на умовах цього Договору та Правил участі у ФФБ відкріпив від Довірителя закріплений за ним Об'єкт інвестування, управління майном припиняється. У цьому випадку зобов'язання перед Довірителем та умови цього Договору вважаються виконаними, за виключенням зобов'язання виплатити кошти Довірителю на умовах цього Договору та Правил ФФБ.

 1. ^ Відповідальність Сторін та підстави звільнення від відповідальності

  1. Управитель несе відповідальність за контроль цільового використання залучених від Довірителя коштів, повноту та своєчасність їх перерахування Забудовнику та належне виконання інших зобов`язань за Договором.

  2. Управитель не несе відповідальності за порушення Забудовником терміну здачі Об`єкта будівництва в експлуатацію та якість виконання будівельно-монтажних робіт.

  3. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору у разі настання обставин непереборної сили відповідно до чинного законодавства України. За наявності обставин непереборної сили строк виконання зобов'язання відкладається відповідно на строк впливу цих обставин.

  4. Сторона, що знаходиться під впливом обставин непереборної сили, зобов’язана протягом двох днів повідомити про це іншу Сторону, а протягом місяця – надати останній письмове підтвердження відповідного державного органу.

  5. Невиконання пункту 8.4 Договору позбавляє Сторону, що знаходиться під впливом обставин непереборної сили, права посилатися на такі обставини як на підстави звільнення від відповідальності за невиконання зобов’язань за цим Договором.

 2. ^ Заключні положення

  1. Внесення Управителем змін та доповнень до Правил ФФБ після внесення Довірителем коштів до ФФБ можливе лише за згодою всіх довірителів. Порядок отримання такої згоди регламентується Правилами ФФБ.

  2. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються письмово і дійсні тільки при підписанні їх Сторонами/уповноваженими представниками Сторін (для юридичних осіб) та скріплення печаткою.

  3. Всі повідомлення, якими обмінюються Сторони з приводу цього Договору, вважаються надісланими за вірною адресою, якщо вони надіслані за адресами, що зазначені в розділі 10 Договору.

  4. Питання, що не врегульовані в Договорі, регулюються чинним законодавством України.

  5. Цей Договір укладений у 2 (Двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

 3. ^ Реквізити та підписи Сторін

УПРАВИТЕЛЬ

Публічне акціонерне товариство

«Дельта Банк»

Україна, 01133, м. Київ, вулиця Щорса, 36-Б

кореспондентський рахунок 32002140001 в Головному управлінні Національного банку України по м. Києву та Київській області, МФО 321024,

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020,

власний МФО 380236

Платник податку на загальних умовах
_______________ (назва посади)
___________________ /___________/

М.П.

ДОВІРИТЕЛЬУ разі якщо Довіритель є юридичною особою, необхідно зазначити статус платника податку та вказати посаду уповноваженого представника.

___________________ /___________/
Похожие:

Про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» iconУ касаційному порядку
Цивільного процесуального кодексу України (далі – цпк) право на касаційне оскарження судових рішень, що набрали законної сили, мають...
Про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» iconЩодо діяльності голови Федерації кінного спорту Харківської області С. Ковальова
В серпні цього року в мережі Інтернет з’явились повідомлення про участь голови Федерації кінного спорту Харківської області С. Ковальова...
Про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» iconСказки про тик так, про алфавит и про многое другое
Этот второй тайм казался нескончаемым. Но вот наконец истекает 45 я минута, и приезжие выигрывают со счетом 2: 1
Про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» iconДина Сабитова Три твоих имени М.: Издательство: Розовый жираф. 2012....
А ты пой веселую песню! Пой про ландыши! — Ритка тревожно смотрит в лицо старухе. Кому же нравится, когда при нем поют и плачут....
Про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» iconЗатверджую
Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника) у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних...
Про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» iconЗатверджую
Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника) у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних...
Про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» iconПро красу, про моду І хороший смак
Мета. Формувати уявлення про справжню красу людини; розвивати естетичний смак, почуття міри у моді
Про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» iconМіж роботодавцем І творцем про винагороду
Керуючись нормами Четвертої книги Цивільного кодексу України цку, відповідно до п. 1 ст. 9 Закону України "Про охорону прав на винаходи...
Про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» iconІнструкція про порядок відвідування громадянами України, іноземними...
Мнс від 15. 08. 2007 №556 «Про здійснення міжнародного співробітництва в системі мнс», та наказу державного департаменту – Адміністрації...
Про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» iconМарк Твен Приключения Гекльберри Финна Перевод: Нина Леонидовна Дарузес Глава первая
Это ничего, я еще не видел таких людей, чтобы совсем не врали, кроме тети Полли и вдовы, да разве еще Мэри. Про тетю Полли – это...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница