Кодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом
Скачать 290.82 Kb.
НазваниеКодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом
страница1/3
Дата публикации09.03.2014
Размер290.82 Kb.
ТипКодекс
shkolnie.ru > Банк > Кодекс
  1   2   3
ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства

"_____________________________________________________"


м. ________________

"___" ____________ 200_ р.


Фонд державного майна України на підставі статуту та рішення Вищого органу відкритого акціонерного товариства (далі - Вищий орган товариства) в особі ___________________________________

__________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

з одного боку, та ___________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)

(далі - Керівник), з другого боку, уклали цей контракт про таке:

__________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)


призначається на посаду керівника виконавчого органу відкритого акціонерного товариства _____________


__________________________________________________________________________________________

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через сформований апарат здійснювати поточне управління (керівництво) відкритим акціонерним товариством (далі - ВАТ), забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження майна товариства та майна, що не ввійшло до статутного фонду, а Вищий орган товариства зобов'язується створювати належні умови для роботи Керівника.
1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між Керівником та Вищим органом товариства, які з боку останнього реалізовуються виконавчим органом товариства (правлінням товариства).

Кодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом.
1.3. Керівник є повноважним представником товариства при реалізації прав, повноважень, функцій, обов'язків, що передбачені законодавчими актами України та статутом ВАТ.
1.4. Керівник діє на началах єдиноначальності.
1.5. Керівник підзвітний Вищому органу товариства, наглядовій раді ВАТ у межах, установлених чинним законодавством, статутом товариства та цим контрактом.

^ 2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Вищий орган товариства через свій виконавчий орган (правління) зобов'язаний:

2.1.1. Створювати Керівникові всі умови, необхідні для продуктивної праці.

2.1.2. Не втручатись в оперативно-розпорядницьку діяльність Керівника.

2.1.3. Не обмежувати компетенцію та права Керівника, які передбачені статутом товариства та цим контрактом.

2.2. Керівник зобов'язаний:

2.2.1. Неухильно дотримуватись умов контракту та здійснювати оперативне управління товариством, організовувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань, передбачених статутом товариства, додатком 1 до цього контракту та річним фінансовим планом.

2.2.2. Виконувати такі функції й обов'язки щодо організації та забезпечення діяльності товариства:

виконувати рішення Вищого органу товариства;

виконувати рішення наглядової ради товариства;

організовувати впровадження у виробництво нової техніки і прогресивної технології;

організовувати виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, що взяті товариством;

організовувати матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства;

організовувати реалізацію (збут) продукції, виробленої товариством, у тому числі робіт та послуг;

налагоджувати юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності товариства;

забезпечувати товариство кваліфікованими кадрами;

організовувати впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в товаристві;

створювати для працівників нормальні, безпечні і сприятливі умови для роботи в товаристві;

організовувати виконання екологічних програм;

виконувати інші обов'язки з організації забезпечення діяльності товариства, якщо це передбачено діючим законодавством;

організовувати збереження й ефективне використання майна та прибутку товариства, а також державного майна, що не ввійшло до статутного фонду товариства.

2.2.3. Керівник зобов'язується забезпечувати прибуткову діяльність товариства. Рівень прибутковості товариства встановлюється за показниками, визначеними в додатках 1 та 2 до цього контракту.

Діяльність Керівника, спрямована на збільшення прибутку товариства, не повинна здійснюватись на шкоду товариству.

2.2.4. Керівник щокварталу, не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним, подає наглядовій раді ВАТ та Вищому органу товариства звіти про результати роботи за звітний період (додатки 1 та 2 до цього контракту).

Керівник кожного кварталу зобов'язаний особисто звітувати перед органом приватизації та наглядовою радою товариства про хід ліквідації заборгованості до бюджету, з виплати заробітної плати, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості, у тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій та за іноземними кредитами, отриманими під гарантії Уряду.

2.2.5. Керівник забезпечує подання до Фонду державного майна України (далі - Фонд) щоквартальної та річної фінансової і статистичної звітності в установлені чинним законодавством терміни та в обсягах, визначених Фондом.

2.2.6. Керівник подає на погодження до Фонду державного майна України проект фінансового плану на наступний рік не пізніше 1 листопада року, що передує плановому.

Фінансовий план складається в порядку, строки та за формою, визначеними Фондом державного майна України.

Керівник несе особисту відповідальність за виконання показників річного фінансового плану.

2.2.7. Керівник передає наглядовій раді ВАТ по одному примірнику виданих ним наказів і розпоряджень (окрім кадрових).

2.2.8. На вимогу наглядової ради ВАТ та Вищого органу товариства Керівник надає їм поточну інформацію про діяльність товариства.

2.2.9. Наглядова рада ВАТ або Вищий орган товариства має право вимагати від Керівника позачергового звіту про його діяльність, якщо він:

не виконує умов контракту, своїх обов'язків з ефективного управління товариством і ефективного розпорядження його майном, а також державним майном, що не ввійшло до статутного фонду;

передав іншим особам, втратив або витратив майно товариства внаслідок недбалості, невиконання або виконання неналежним чином своїх обов'язків.

2.2.10. Наглядова рада ВАТ або Вищий орган товариства має право заборонити передачу або відчуження майна товариства, якщо такі дії можуть завдати шкоди товариству.

2.2.11. Керівник виконує функції і зобов'язання, які чинним законодавством покладаються на товариство і закріплені за Керівником.

2.2.12. Керівник зобов'язаний забезпечувати збереження таємниці та конфіденційної інформації в товаристві, а також здійснювати організаційні та практичні заходи щодо створення умов для забезпечення охорони державної таємниці (у разі наявності інформації, яка є державною таємницею).

2.2.13. Керівник зобов'язаний організувати військовий облік та мобілізаційні заходи відповідно до чинного законодавства України з метою збереження мобілізаційних потужностей та запасів мобілізаційного матеріального резерву (у разі наявності).

2.2.14. Керівник несе особисту відповідальність за створення боргів товариства і доведення його до банкрутства.

Керівник зобов'язаний у разі винесення судом ухвали про проведення ліквідації або санації товариства та призначення керуючого санацією у тижневий термін повідомити Фонд державного майна України про прийняте судом рішення.

Керівник зобов'язаний вжити дієвих заходів щодо ліквідації боргів товариства, у тому числі з ліквідації боргів до бюджету, з виплати заробітної плати працівникам товариства, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості товариству, у тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій, та за іноземними кредитами, отриманими під гарантії Уряду.

У разі наявності прострочених боргів товариства Керівник розробляє та подає до Фонду державного майна України графіки погашення заборгованостей та несе особисту відповідальність за виконання графіків погашення заборгованостей товариства.

2.2.15. Керівник від імені власника зобов'язаний укласти колективну угоду з однією або кількома профспілковими чи іншими, уповноваженими на представництво трудовим колективом, органами, а в разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними й уповноваженими трудовим колективом.

Керівник зобов'язаний виконувати умови колективної угоди, яка укладалась ним, і несе персональну відповідальність за невиконання умов колективної угоди відповідно до чинного законодавства України (стаття 45 КЗпП України).

2.2.16. Керівник зобов'язаний виконувати умови галузевої угоди (у разі її наявності).

2.2.17. Керівник зобов'язаний всебічно сприяти уповноваженій особі і представнику держави в органах управління товариства, призначеним Фондом державного майна України.

Керівник зобов'язаний у десятиденний термін з дня проведення загальних зборів акціонерів товариства подати представнику держави протокол загальних зборів акціонерів.

Керівник зобов'язаний надавати уповноваженій особі і представнику держави в органах управління товариства інформацію щодо:

дати проведення та порядку денного загальних зборів акціонерів (у тижневий термін з дати прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів);

виконання рішень загальних зборів та наглядової ради товариства;

подання до Фонду державного майна України проекту фінансового плану;

подання до Фонду державного майна України щоквартальної та річної фінансової і статистичної звітності (у тому числі консолідованої фінансової звітності для холдингових компаній та державних акціонерних компаній) відповідно до чинного законодавства, у терміни та в обсягах, що визначаються Фондом;

фінансово-економічного стану товариства (щокварталу, для підготовки звітності перед Фондом);

виконання графіків погашення заборгованостей товариства (щокварталу, у разі наявності таких заборгованостей);

управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної, тарифної та цінової політики;

створення товариством дочірніх підприємств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, філій, представництв та компаній за межами України;

емісійної діяльності товариства;

укладання товариством договорів про заставу та оренду рухомого та нерухомого майна;

винесення судом ухвали про порушення справи про банкрутство товариства, про проведення санації товариства та призначення керуючого санацією.

2.2.18. Керівник зобов'язаний на вимогу уповноваженої особи із здійснення функцій з управління корпоративними правами господарських товариств, які перебувають у державній власності, призначеної Фондом державного майна України, скликати позачергові загальні збори акціонерів відповідно до статті 45 Закону України "Про господарські товариства" та Указу Президента України від 07.05.2001 N 292 "Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати".

2.2.19. Керівник зобов'язаний дотримуватись вимог Порядку випуску, авалювання, акцептування, індосування та погашення векселів, що випускаються державними підприємствами та акціонерними товариствами, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 N 262.

2.2.20. Керівник зобов'язаний проходити атестацію відповідно до Положення про проведення атестації керівників виконавчих органів акціонерних товариств, у тому числі державних холдингових компаній, у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23.03.2004 N 558, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2004 за N 642/9241.

^ 3. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА
3.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівнику щомісяця виплачується заробітна плата за рахунок коштів ВАТ:

розмір посадового окладу встановлюється відповідно до статті 8 Закону України "Про оплату праці" та постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.99 N 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" і дорівнює _______ мінімальним розмірам визначеної у колективному договорі тарифної ставки першого розряду робітника основного виробництва;

надбавка за інтенсивність праці та особливий характер роботи в розмірі _______ відсотків посадового окладу (до 50 відсотків посадового окладу).

У разі прибуткової діяльності товариства та виконання товариством показників, передбачених додатком 1 до цього контракту і річним фінансовим планом товариства, розмір посадового окладу може бути збільшений за рішенням загальних зборів акціонерів товариства, на яких розглядались підсумки діяльності товариства за звітний рік, або за рішенням наглядової ради товариства, якщо питання оплати праці керівника згідно із статутом товариства належить до компетенції наглядової ради.
3.2. Умови встановлення доплат, надбавок, премій, винагород за підсумками роботи:

при виконанні та досягненні товариством рентабельності згідно з додатком 1 до цього контракту нараховуються премії за підсумками роботи за квартал у розмірі посадового окладу пропорційно відпрацьованому часу;

при недосягненні товариством рентабельності згідно з додатком 1 до цього контракту премії за окремим рішенням наглядової ради зменшуються до 50 відсотків у тому звітному періоді, коли не досягнуто рівня рентабельності.
3.3. Визначення рівня рентабельності та розміру додаткових виплат здійснюється щокварталу на підставі даних бухгалтерського звіту.
3.4. Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів із збереженням щомісячної середньої заробітної плати, обчисленої відповідно до чинного законодавства.

При виході у відпустку Керівнику надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку одночасно з наданням щорічної відпустки.

Керівник на свій розсуд визначає час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одночасно або частинами і т. ін.), попередньо погодивши із наглядовою радою товариства.
3.5. Керівнику сплачується винагорода за підсумками роботи за рік та винагорода за вислугу років відповідно до чинного в товаристві положення.

Керівнику можуть сплачуватись інші додаткові виплати або надбавки, передбачені чинним законодавством України або положенням про преміювання, що затверджене Вищим органом товариства.
3.6. Керівнику можуть сплачуватись кошти на представницькі витрати, у тому числі у валюті (якщо він направляється у службове відрядження за кордон), згідно із щорічним кошторисом, затвердженим наглядовою радою товариства.
3.7. Додаткові виплати Керівнику за звітний період не нараховуються у разі відсутності прибутку з початку року, наявності нещасного випадку з летальним наслідком, невиконання рішень Вищого органу товариства або наглядової ради товариства і за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці в разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці.
3.8. Заробітна плата Керівнику виплачується на підставі розрахунку, який погоджується із наглядовою радою товариства, про що складається відповідний протокол.
3.9. Заробітна плата Керівнику за відпрацьований місяць виплачується разом з виплатою заробітної плати всім іншим категоріям працівників товариства за відповідний період.
3.10. У разі виходу на пенсію Керівнику виплачується грошова допомога у розмірі п'яти посадових окладів.
  1   2   3

Похожие:

Кодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом iconКодекс законів про працю України, інші нормативно-правові акти, що...
Цей контракт є трудовим договором, на підставі якого виникають трудові відносини між Керівником та Органом управління
Кодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом iconЗаконів України "Про міліцію" 565-12
Затвердити Зміни до Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції мвс
Кодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом icon2. трудовий договір, робочий час, зайнятість
Колективний договір укладений на основі чинного законодавства України, прийнятих сторонами зобов'язань І є правовим актом, який регулює...
Кодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом iconМіж роботодавцем І творцем про винагороду
Керуючись нормами Четвертої книги Цивільного кодексу України цку, відповідно до п. 1 ст. 9 Закону України "Про охорону прав на винаходи...
Кодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про запобігання...
Внести зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (Відомості...
Кодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом iconСуб’єкт права на конституційне звернення, громадянин України
України «Про вибори народних депутатів України», частини першої статті 4, статті 5, частини першої статті 6 закону України «Про вибори...
Кодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом iconДо Закону України
Варфоломеєва Т. В., Гончаренко С. В. В18 Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». Законодавство про адвокатуру...
Кодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом iconКодекс України про адміністративні правопорушення
Автономна Республіка Крим у відповідних відмінках згідно із Законом n 209/94-вр від 14. 10. 94 }
Кодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом iconУ касаційному порядку
Цивільного процесуального кодексу України (далі – цпк) право на касаційне оскарження судових рішень, що набрали законної сили, мають...
Кодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом iconДо президента російської федерації
Всупереч зобов'язанням Будапештського меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница